محمد رحیم احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

1- '' بررسی درج دو عبارت پروستی در رمان زندگی طرز مصرف نوشته ژرژ پرک''، مجله قلم (علمی -پژوهشی)، سال سوم شماره 5، بهار و تابستان 1386(تاریخ انتشار تابستان 1387)

2- ''بازسازی چهره خواننده درون متن در رمان زندگی طرز مصرف''، مجله قلم(علمی پژوهشی)، سال سوم شماره 6 پاییز-زمستان 1386 (تاریخ انتشار پاییز 1387)

3- '' استدلال غیر مستقیم و شیوه های آن در رمان زندگی طرز مصرف'' مجله قلم(علمی-پژوهشی) ، شماره 9 (علمی پژوهشی)،بهار-تابستان 88(سال پنجم)

4-''چهره و حوزه راوی در رمان ژرژ پرک با عنوان زندگی طرز مصرف"مجله پژوهش زبان و ادبیات فرانسه(علمی پژوهشی)، دانشگاه تبریز، شماره‌ 213، سال 52

5- ''تحلیل درزمانی قطعه ای از نمایشنامه مردم گریز مولیر ترجمه میرزا حبیب اصفهانی''، مجله قلم (علمی پژوهشی)،شماره 15 بهار و تابستان 1391

6-''جنبه ی بوتیقای ترجمه در نزد محمد قاضی''، نشریه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز ، شماره 6 سال ششم،  تابستان 91(علمی-پژوهشی)

7- آنتوان برمن و نظریه ''گرایشهای ریخت شکنانه'':  معرفی و بررسی کاربست پذیری آن در  نقد ترجمه  فارسی، نقد زبان و ادبیات خارجی(دانشگاه شهید بهشتی)، سال 6 شماره 10(پیاپی 68)، بهار و تابستان 92 (علمی-پژوهشی):

https://clls.sbu.ac.ir/article_99618_41f332aec65fb854a8090b7ee6db4a14.pdf

/Portals/748/%20-%20_IMAGES_1.pdf

8-پرسش انگیزی ترجمه شاعرانه: مورد بررسی : ترجمه "کشتی مست" آرتور رمبو ترجمه محمد علی سپانلو،  مطالعات زبان و ادبیات فرانسه(دانشگاه شهید چمران اهواز)  سال 4 ، شماره  پیاپی 9، پاییز و زمستان 92. (علمی-پژوهشی)

9-"مسائل انتقال فرهنگ در دوبلاژ فارسی  فیلم "ژرمینال" به کارگردانی  کلود بری، محمد رحیم احمدی/فرزانه معمار نشریه پژوهش زبان و  ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز (علمی-پژوهشی)، دو فصلنامه، پاییز وزمستان 93،  سال 8 شماره مسلسل 14، 

 10-"دوگانگی تصویر الکترا در تئاتر قرن بیست فرانسه"، سحر دزفولی زاده، محمد رضا محسنی، محمد رحیم احمدی، پژوهش زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز، بهمن 1396

11- "سهم نویسنده در بوطیقای رمان در اثر «چراغ ها را من خاموش می کنم» از زویا پیرزاد"، زهرا موساخانی، محمد رحیم احمدی، مجله مطالعات زبان فرانسه، دانشگاه اصفهان(علمی پژوهشی)، اسفند 1396،

12-"زبان فرانسه، زبان میانجی آموزش بینافرهنگی در جامعه ای چند فرهنگی"، مجموعه مقالات چها‌ردهمین کنگره جهانی  استادان زبان فرانسه در لیه ژ  بلژیک، زیر نظر سینتیا اید و دیگران، جلد 5،  فدراسیون بین المللی استادان زبان فرانسه، پاریس، 2018 

13-" وضعیت زبان فرانسه در ایران"، مجله گفتگوها و فرهنگها( Dialogues et Cultures)، بروکسل، بلژیک، نوامبر 2018

  14-"نظریه هرم زبانی و  مسائل ترجمه  در سطوح واژگانی  و نحوی"، پژوهشهای زبان و ترجمه فرانسه، شماره 1، سال 1، پاییز و زمستان 1397، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد

ترجمه آموزشی به مثابه ابزار کمکی یادگیری و تدریس زبان فرانسه"، مجله علمی پژوهشی قلم، شماره 29 ، دوره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-25

کاربرد ترجمه‌ی واژه‌ی «Mal»

مقاله های علمی ترویجی، علمی تخصصی

1-''محدویتهای ترجمه شفاهی حقوقی قضایی در ایران''، محمد رحیم احمدی/متین میر مجیدی، مجله بوطیقا، شماره 1 فصلنامه گروه زبان فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، بهار 1392

2- "رعایت زبان شفاهی و لحن در ترجمه فارسی اشعار ژاک پره ور"، محمد رحیم احمدی/حمیده حقیقت منش، مجله  بوطیقا، شماره 3 فصلنامه گروه زبان فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، پاییز  1392

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

- سخنرانی در همایش بین المللی '' روسو در دنیای امروز'' با عنوان '' مسائل ترجمه نامه های روسو''، دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران، 18 مهرماه 1391

--شرکت در کارگاه علمی-مدیریتی فدراسیون بین المللی استادان و معلمان زبان فرانسه، اردیبهشت 1394، پاریس، فرانسه

- سخنرانی با عنوان"وضعیت زبان فرانسه در ایران"،  نخستین همایش بین المللی آموزش زبان فرانسه در ایران، 29 و 30 آذرماه 1394 دانشگاه شهید بهشتی

-شرکت در چهارده همین  کنگره فدراسیون بین المللی استادان زبان فرانسه،  لیه ژ بلژیک

-سخنرانی با عنوان" فضا در آثار ژرژ پرک : از فضای جغرافیایی تا فضای تخیل"،  همایش بین المللی محیط زیست در ادبیات فرانسه و فارسی، تیرماه 1396، دانشگاه الزهرا(س)

-سخنرانی در همایش بین المللی روزهای ترجمه ایران فرانسه با عنوان" آموزش و تدریس ترجمه در دانشگاههای ایران"، 

-شرکت در کنگره منطقه ای استادان زبان فرانسه در کیوتوی ژاپن و ارائه مقاله با عنوان " ترجمه به عنوان ابزار معین آموزش زبان فرانسه در ایران"، شهریور 1396

-شرکت در همایش ملی " بوطیقای بدی در ادبیات" و ارائه مقاله با عنوان " ترجمه  لفظ شر در ادبیات"، آبان ماه 1396، دانشگاه تبریز

-شرکت در همایش بین المللی " ترجمه و میراث ادبی ایران و فرانسه"، و ارائه مقاله با عنوان "گفتمانهای ترجمه و فرانسه شیفتگی در دوره قاجار" فروردین ماه 1397، دانشگاه  استراسبورگ فرانسه

-شرکت در همایش یک روزه بین المللی"نظریه های و رویکردهای نوین ترجمه ادبی"، و ارائه مقاله با عنوان" نقد ترجمه ادبی در ایران"، دانشگاه علامه طباطبایی، آبان ماه 1397

 

 

راهنمایی پایان نامه

1-ادبیات

-''تقید و فرامتنی در رمان ناپدیدگی نوشته ژرژ پرک''، فهیمه فروغی،  دانشگاه شهید بهشتی، دی ماه 1389

-''تحول مفهوم شخصیت داستانی، از رمان بالزاکی تا رمان نو'' سحر دزفولی زاده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تیرماه 1391

-''نوشتار مقید  و هندسه  ترکیبی در رمان گلهای آبی نوشته ریمون کنو'' شهرزاد قبادلو،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، بهمن 1391

2-ترجمه شناسی

-''ترجمه رمان از یاد رفتگان نوشته کریستیان گالی و نقد آن، '' نوشین تمجید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، شهریور 1389

-'' نقد ترجمه شش شعر آرتور رمبو(اشراقیات) توسط بیژن الهی'' حسین قنبری، دانشگاه علامه طباطبایی، تیرماه 1390

-'' ترجمه رمان بدون او  نوشته آلما برامی و نقد آن'' ناهید هروی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، سال 90

-''تحلیل تطبیقی دو ترجمه فارسی مادام بواری(قاضی-عقیلی، و سحابی)''،  حرمت احمدی، دانشگاه الزهرا(س)، تیرماه 1391

-''تحلیل دوبلاژ فیلم فرانسوی ژرمینال به فارسی''، فرزانه معمار، دانشگاه علامه طباطبایی، تیرماه 1391

-''تاثیر سبک نگارش نویسندگان ایرانی در ترجمه های آنان( نمایشنامه کرگدن نوشته اوژن یونسکو، آل احمد)''، فرشته  کاری، دانشگاه علامه طباطبایی، تیرماه 1391

--'' نویسنده-مترجمان در بوته آزمایش نگارش، تحلیل  چند ترجمه از محمد علی جمالزاده و احمد شاملو''، ریحانه صادقی،  دانشگاه الزهرا(س)، شهریور 1391

-'' مسائل ترجمه تبلیغاتی''، فاطمه ملکشاهی، دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن ماه 1391

-'' ترجمه شفاهی در محیط قضایی و حقوقی ایران''، متین میر مجیدی، دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن ماه 1391

-'' تحلیل ترجمه عناوین و نقل قولهای مطبوعاتی''، زهرا عرب سرخی، دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن ماه 1391

-''نقد ترجمه  مولن بزرگ نوشته آلن فورنیه، ترجمه مهدی سحابی''، پروین قنبری، دانشگاه آزاد اسلانی، واحد علوم و تحقیقات، اسفند 1391

-تحلیل تطبیقی ترجمه رمان سفر به انتهای شب نوشته سلین ترجمه مهدی سحابی''، سارا عشقی لیواری، اسفند 1391

-تأثیر جهان بینی مترجمان در ترجمه های قرآن به زبان فرانسه، مهدی اسفندیاری جلیسه، دانشگاه الزهرا، 24 شهریور 1392

-مشکلات ترجمه استعاره در متون مطبوعاتی، فهیمه احمدی سرچقایی، 25 شهریور 1392، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

- تحليل ترمينولوژي انقلابي-اسلامي در ترجمه‌هاي رسانه‌اي در ايران (حوزه‌ي سياسي و فرهنگي)، لیلا صمدی، دانشگاه الزهرا،   24 اسفند 92،

- تأثیر ترجمه شعر  فرانسه بر ظهور شعر نو فارسی، ندا بهرامی، دانشگاه الزهرا ، 25 اسفند 92

-تحلیل تطبیقی ترجمه منطق الطیر عطار توسط گارسن دو تاسی و نسخه اصلی، سحر بیگلری  دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، تابستان 1393

- بررسی تطبیقی لالایی های ایرانی و فرانسوی از گذر ترجمه، فاطمه تقوی فرد، دانشگاه الزهرا،  30 شهریور 93

- بررسی ترجمه برخی از آرایه های ادبی در اشعار  بودلر، راضیه اعظمی،  دانشگاه الزهرا،  7 مهر 93

- بررسی سبک ترجمه فارسی "رنه"شاتو بریان ترجمه میر جلال الدین کزازی، زینب کریمی احمد آبادی دانشگاه الزهرا،  15 مهر 93

- بررسی مشکلات ترجمه وجه شرطی از فرانسه به فارسی و بالعکس زهرا سلیمی، دانشگاه الزهرا،  14 مهر 93

-بررسی ترجمه مشکلات نحو پروستی  : بررسی موردی رمان طرف خانه سوان" ترجمه مهدی سحابی، نسرین لیری، 11 مهرماه 1394، دانشگاه الزهرا(س)-دانشکده ادبیات

- ترجمه بازی با کلمات در متون خبری فرانسه به فارسی، سحر انتظاری، 14 مهرماه 1394، دانشگاه الزهرا(س)-دانشکده ادبیات

-آموزش ترجمه شفاهی در محیطهای علمی و دانشگاهی ایران، سمانه کریمی یزدی، 29 دیماه 1394 دانشگاه الزهرا(س)-دانشکده ادبیات

- تحلیل مقایسه ای سه شیوه ترجمه ای''جابجایی''، ''تعدیل'' و ''معادل یابی'' در ترجمه های رباعیات خیام به زبان فرانسه،  الهه کاشف زاده، 21 اسفند ماه 1394، دانشگاه الزهرا(س)

-بررسی ترجمه رمان ژیل بلاس با استفاده از نظریه گرایشهای ریخت شکنانه آنتوان برمن، معصومه خطیبی، دانشگاه الزهرا، آذر ماه 1396

-ترجمه واژگان و اصطلاحات ورزشی، محبوبه کردستی، دانشگاه الزهرا، دی ماه 1396

-ترجمه متون حقوقی، چالشها و رویکردها، آویشا اشرف الکتابی، دانشگاه الزهرا، دیماه 1396

-کاربست نظریه نقد ترجمه آنتوان برمن در خوانش ترجمه رمان "زندگی در پیش رو" امیل آژار(رومن گاری)"، فاطمه برقعی، دانشگاه الزهرا، بهمن 1396

-تاثیر زبان مادری بر زبان گزیده(تعمیدی)، بررسی ترجمه های فارسی محمد قاضی، اعظم کنجشکی، دانشگاه علامه طباطبایی،  اسفند 1396،

-مترجمان بزرک تاثیر گذار فرانسه زبان کرد : جهره نگاری و روشها(محمد قاضی و میرجلال الدین کزازی)"، سعیده حسینی، دانشگاه الزهرا، شهریور 1397

-" تفاوتهای ترجمه ماشینی و ترجمه انسانی در ترجمه ادبی از فرانسه به فارسی و برعکس"، زهرا خوشبخت، دانشگاه الزهرا، اسفند 97

-" ترجمه کتاب تکنیکهای مراقبت در تصویربرداری پزشکی به همراه نقد آن"، هانیه جعفری،  دانشگاه الزهرا، شهریور 1398

-"ترجمه رمان غم مدرسه نوشته دانیل پناک همراه با نقد آن "، شقایق پنجه دخت، دانشگاه الزهرا، شهریور 1398

-" چالشهای ترجمه رمان پسامدرن، بررسی موردی رمان هماهنگی شبانه ارکستر چوبی نوشته رضا قاسمی"، زهرا کارخانه، دانشگاه الزهرا، شهریور 1398

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

تألیف کتاب :

- فرهنگ واژگان خبری و مطبوعاتی فرانسه به فارسی، انتشارات رهنما، سال 1388

-زاویه دید در رمان"زندگی طرز مصرف نوشته ژرژ پرک، زاویه دید به مثابه عنصر ساختاربندی روایی و معناسازی"، 1394، نشر آکادمیک فرانسه زبان(به زبان فرانسه)

-نقد ترجمه ادبی، نظریه ها و کاربستها، انتشارات رهنما، سال 1395

ترجمه کتاب :

-'' نقد ادبی در سده بیستم'' نوشته ژان ایو-تادیه، انتشارات سوره، 1377(ترجمه)

ویرایش و سرپرستی ترجمه کتاب :

- مکاتبات ژان ژاک روسو با همکاری استاد خانم دکتر نسریندخت خطاط، استاد خانم دکتر ژاله کهنمویی پور، خانم دکتر مرجان فرجاه، انتشارات دانشگاه تهران، 1392(تصحیح و ویراستاری)

 

 

 

سایر پژوهش ها

 

سخنرانی و کارگاه

-سخنرانی با موضوع '' ژرژ پرک، نویسنده ای جاودانه''، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات و زبانها و تاریخ، اتاق 202(شنبه 2/10/85) و تکرار همین سخنرانی در سال 87 در دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

-سخنرانی با موضوع '' تاریخچه زاویه دید در رمان'' دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات و زبانها و تاریخ، سالن دفاعیه، شنبه 16 آذر 1387

- کارگاه نوشتار :  داستان کوتاه به زبان فرانسه، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده ادبیات و زبانها و تاریخ سالن دفاعیه، دوشنبه 25 آذر 1387

-کارگاه داستانویسی و نگارش به مناسبت سیصدمین سال تولد ژان-ژاک روسو نویسنده و فیلسوف فرانسوی، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات و زبانها و تاریخ سالن دفاعیه، آذرماه 1390

-سخنرانی به مناسبت روز ملی حافظ با عنوان '' ترجمه و دریافت اشعار حافظ در فرانسه''، یکشنبه 21 مهرماه 1392. تالار حافظ، دانشکده ادبیات، زبانها، و تاریخ دانشگاه الزهرا

-شرکت در نقد و رونمایی  کتاب چیستی ترجمه در هرمنوتیک، نظریه ها و کارکردها، گادامر و ریکور نوشته دکتر مرتضی بابک معین (به اتفاق دکتر مهرگان نظامی زاده از دانشگاه علامه طباطبایی)، مرداد ماه 1392 خانه هنرمندان ایران

-سخنرانی با موضوع ''زمینه های اشتغالزایی دانشجویان و دانش آموختگان زبان فرانسه در سازمان صدا و سیما''،  اسفند 91 دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

- میزگرد تحت عنوان نقد ترجمه ادبی(با شرکت خانم دکتر نسریندخت خطاط، آقای دکتر مهرگان نظامی زاده، و محمد رحیم احمدی)، 22 آدر 91، دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

- کارگاه "ترجمه اسناد رسمی به زبان فرانسه"،  دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی 16 آذر 92

- کارگاه "ترجمه متون رسانه ای"،  دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی اسفند  92

-''مشکلات آموزش ترجمه در دانشگاه"، به مناسبت هفته آموزش، آبان 93 ، تالار حافظ، دانشکده ادبیات، زبانها، و تاریخ دانشگاه الزهرا

دبیر علمی همایشهای بین المللی

-دبیر علمی  نخستین همایش بین المللی آموزش زبان فرانسه در ایران، 29 و 30 آذرماه 1394 دانشگاه شهید بهشتی

-دبیر علمی همایش بین المللی روزهای ترجمه ایران و فرانسه، دانشگاه الزهرا(س)، آبان 1396