محمد رحیم احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مدیر گروه زبان و مترجمی فرانسه دانشگاه الزهرا(س)(از مهر 1392 تاتیرماه 1396)

   رئیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه(1397-1393)

   معاون پژوهشی دانشکده ادبیات(1391تا 1392)

   نماینده دانشکده در شورای استعدادهای درخشان دانشگاه(تا 1397/7/1)

-عضو کمیته نگارش راهبردهای دانشکده ادبیات

-نماینده دانشکده ادبیات در شورای بررسی طرحهای پژوهشی(1397-1396)

-عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی قلم(انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه)

-عضو هیئت تحریریه مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای زبان و ترجمه فرانسه(دانشگاه فردوسی مشهد)

-عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی مطالعات زبان و ادبیات فرانسه (دانشگاه شهید چمران اهواز)

-عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فرانسه(دانشگاه تبریز)

-مترجم رسمی زبان فرانسه(قوه قضاییه)، عضو کانون مترجمان رسمی ایران