محمد رحیم احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  زبان و ادبیات فرانسه( 1383، دانشگاه گرونوبل-آلپ، فرانسه)

كارشناسي ارشد:   زبان و ادبیات فرانسه( 1374، دانشگاه شهید بهشتی تهران)

كارشناسي : زبان و ادبیات فرانسه(1371، دانشگاه تهران)

 

زمینه های تدریس

زبان و ادبیات  فرانسه  قرن 20 و 21، نقد ادبی، روایت شناسی، بوتیقای رمان، کارگاه نوشتار

ترجمه، ترجمه شناسی، نقد ترجمه ادبی 


دروس تدریس شده تا به حال

 

دوره کارشناسی

-مکتبهای ادبی

-تفسیر متون ادبی

-درآمدی بر ادبیات

-ترجمه متون علمی و فنی

-ترجمه متون  سیاسی و اقتصادی

-ترجمه متون مطبوعاتی

-وقایع نگاری

-خواندن متون اسلامی

-تاریخچه ترجمه

-فن ترجمه

دوره کارشناسی ارشد

-زبانشناسی کاربردی و ترجمه

-دیرینه شناسی ترجمه

-نقد ترجمه ادبی

-نظریه های نوین زبانشناسی و ترجمه

-مقابله و بررسی ترجمه یک اثر ادبی

-درآمدی بر اصول ترجمه شفاهی

-ترجمه فیلم و نوار(1) و (2)

-ترجمه شفاهی فارسی به فرانسه

-ترجمه و گفتگوی بین فرهنگها

-مقابله و بررسی ترجمه متون اسلامی

-سمینار انفرادی

-تاریخ زبان فرانسه