محمد رحیم احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی نیمسال اول ١٤٠١-١٤٠٠

-یکشنبه ساعت ١٠-٨ : ترجمه متون اقتصادی، سیاسی و اداری(کارشناسی)

-دوشنبه ساعت ١٠-٨ : زبانشناسی کاربردی و ترجمه(ارشد)

-دوشنبه ساعت ١٢-١٠ نظریه های نوین زبانشناسی و ترجمه(ارشد)

-سه شنبه ساعت١٢-١٠ مقابله و بررسی آثار ترجمه شد(کاڕشناسی)

-سه شنبه ساعت ١٧-١٥ : ترجمه متون گوناگون فارسی به فرانسه(کارشناسی)

-چهارشنبه ساعت ١٢-١٠ : خواندن متون علوم انسانی و اجتماعی(کارشناسی)