محمد رحیم احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی نیمسال دوم ١٤٠٠-١٣٩٩

-شنبه ساعت ١٠-٨ : ترجمه شفاهی ١(کارشناسی)

-شنبه ساعت ١٧-١٥ : خواندن متون اسلامی(کارشناسی)

-دوشنبه ساعت ١٢-١٠ ترجمه متون علمی و فنی(کارشناسی)

-دوشنبه ساعت ١٧-١٥ ترجمه و معنی شناسی(ارشد)

-چهارشنبه ساعت ١٢-١٠ : مقابله و بررسی ترجمه متون ادبی(ارشد)

-چهارشنبه ساعت ١٥-١٣ : خواندن متون اسلامی(کارشناسی)