محمد رحیم احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی نیمسال دوم ١٤٠١-١٤٠٠

-شنبه ساعت ١٢-١٠ : اصول فن ترجمه (کارشناسی)

-شنبه ساعت ١٥ تا ١٧: ترجمه متون علمی فنی(کارشناسی)

-دوشنبه ساعت ١٥-١٣: زبانشناسی فرانسه(کارشناسی)

-سه شنبه ساعت١٢-١٠ : ترجمه و معناشناسی(ارشد)

-سه شنبه ساعت ١٧-١٥ :  بیان شفاهی داستان(کارشناسی)

-چهارشنبه ساعت ١٥-١٣ :  ترجمه متون ساده(کارشناسی)