محمد رحیم احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

محمد رحیم احمدی،عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه زبان فرانسه

 

 

 

 

 
 


   دكتري (Ph.D) : دانشگاه گرونوبل-آلپ(فرانسه)

   كارشناسي ارشد: دانشگاه شهید بهشتی

   كارشناسي : دانشگاه تهران


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات

   تلفن:داخلی 2353

   google scholar : https://scholar.google.fr/citations?user=FJp_YB4AAAAJ&hl=fr

Orcid : https://orcid.org/0000-0002-2492-3139

   پست الکترونیک :m.rahim@alzahra.ac.ir