مهنازعباسی،عضوهيات علمی دانشکده الهيات دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 

 

1 - تدریس درگروه معارف اسلامی به صورت استادمدعو طی سالهای 1376_1368 و همکاری با دانشگاههاي الزهرا ،علامه طباطبايی،صنعتی شريف ،موسسه عالی جهاد دانشگاهی و دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

2- عضوهیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مهر ماه سال1376تا مرداد1381