مهنازعباسی،عضوهيات علمی دانشکده الهيات دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی،قم

 

كارشناسي ارشد:علوم قرآنی و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

كارشناسي :الهیات و معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

تاریخ تشیع

تاریخ امویان و عباسیان