مهنازعباسی،عضوهيات علمی دانشکده الهيات دانشگاه الزهرا 

مهنازعباسی، عضوهيات علمی دانشکده الهيات، دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه معارف اسلامی 

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D): تاریخ و تمدن اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی،قم 

   كارشناسي ارشد: علوم قرآنی وحدیث، دانشکده الهیات ومعارف اسلامی، دانشگاه تهران،تهران.

   كارشناسي: الهیات و معارف اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران،تهران 

   آدرس: تهران، ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، ساختمان خوارزمی، طبقه هفتم 

   تلفن: 85692065-021

   دورنگار : 88041281-021

   پست الکترونیک: m.abbasi@alzahra.ac.ir