دکتر سیده لطیفه حسینی


دکتری حقوق بین الملل            دانشگاه شهید بهشتی   1392

کارشناسی ارشد حقوق بشر   دانشگاه شهید بهشتی    1387

کارشناسی حقوق                                        1384