دکتر سیده لطیفه حسینی


تحصیلات


دكتري (Ph.D) : حقوق بین الملل

كارشناسي ارشد: حقوق بشر

كارشناسي : حقوق قضایی

 

زمینه های تدریس

   حقوق بین الملل عمومی

   حقوق بین الملل خصوصی

   حقوق بشر

   حقوق سازمان های بین المللی

    متون حقوقی