دکتر سیده لطیفه حسینیرزومه علمی

دکتر سیده لطیفه حسینی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه حقوق

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی


 

 

 

 

 

 


   دكتري (Ph.D) :   حقوق بین الملل

   كارشناسي ارشد:   حقوق بشر

   كارشناسي :       حقوق قضایی


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:85692774 021

   پست الکترونیک :  L.hosseini@alzahra.ac.ir