حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

اقتصاد ایران

 

مقدمه: معرفی درس،کتاب شناسی و داده شناسی

فصل اول: مروری بر چارچوب اقتصادی سیاسی در مطالعه اقتصاد ایران

فصل دوم: ظرفیت های اقتصاد ایران

فصل سوم: عملکرد شاخص های کلان اقتصاد ایران

فصل چهارم: جمعیت و اشتغال

فصل پنجم: بازرگانی خارجی، ارز و سیاستهای تجاری و ارزی

فصل ششم: بودجه و سیاستهای مالیاتی

فصل هفتم: رفاه خانوار، فقر، نابرابری و سیاستهای حمایتی

فصل هشتم: خصوصی سازی

فصل نهم: اقتصاد غیر رسمی

 

 

سازماندهی صنعتی

  Ph.D. Microeconomics

طرح درس

فصل اول: مقدمه‌ای بر  نظریه بازی

فصل دوم: بنگاه، ستانده و هزینه- صرفه ها و عدم صرفه های اقتصادی (Firm, Output and Cost: Economies and Diseconomies)

فصل سوم: ساختار بازار  و قدرت بازاری (Market Structure and Market Power)

فصل چهارم: تاکتیک‌‌های قیمت گذاری  (Pricing Tactics)

فصل پنجم: تاکتیک های بازاریابی (Marketing Tactics)

فصل ششم: تاکتیک های غیرقیمتی (Non-pricing Tactics)

چارچوب تدوین گزارش صنعت

مسایل شماره 1

مسایل شماره 2

نمونه آزمون پایان ترم

 

 

 

 

                                                                    :Course Detail
Aggregate Demand
Production
Choice Under Uncertainty
Externalities and Public Goods
Market Power
Previous Exams
Chpt. 5
Chap. 6
Chap. 11 

اقتصاد سنجی عمومی

طرح درس

بخش اول: نقض فروض کلاسیک

مسایل بخش اول

بخش دوم: معادلات همزمان

مسایل بخش دوم

بخش سوم مدلهای پویا

مسایل بخش سوم

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم