حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 

 

 

 

 

 

سازماندهی صنعتی

  Ph.D. Microeconomics

طرح درس

مقدمه: مروری بر نظریه بازی

بخش اول: مباحثی در نظریه بنگاه

بخش دوم: مدلهای انحصار چند جانبه

بخش سوم رهیافتهای قیمت گذاری

بخش چهارم: استراتژی های غیرقیمتی

 

 

 

 

                                                                    :Course Detail
Aggregate Demand
Production
Choice Under Uncertainty
Externalities and Public Goods
Market Power
Previous Exams
Chpt. 5
Chap. 6
Chap. 11 

اقتصاد سنجی عمومی

طرح درس

بخش اول: نقض فروض کلاسیک

بخش دوم: معادلات همزمان

بخش سوم مدلهای پویا

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم