حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

سازماندهی صنعتی

  Ph.D. Microeconomics

طرح درس

فصل اول: مقدمه‌ای بر  نظریه بازی

فصل دوم: بنگاه، ستانده و هزینه- صرفه ها و عدم صرفه های اقتصادی (Firm, Output and Cost: Economies and Diseconomies)

فصل سوم: ساختار بازار  و قدرت بازار (Market Structure and Market Power)

بخش اول

فصل چهارم: تاکتیک‌‌های قیمت گذاری  (Pricing Tactics)

فصل پنجم: تاکتیک های بازاریابی (Marketing Tactics

فصل ششم: تاکتیک های غیرقیمتی (Non-pricing Tactics)

چارچوب تدوین گزارش صنعت

نمونه آزمون میان ترم

نمونه آزمون پایان ترم

 

 

 

 

                                                                    :Course Detail
Aggregate Demand
Production
Choice Under Uncertainty
Externalities and Public Goods
Market Power
Previous Exams
Chpt. 5
Chap. 6
Chap. 11 

اقتصاد سنجی عمومی

طرح درس

بخش اول: نقض فروض کلاسیک

بخش دوم: معادلات همزمان

بخش سوم مدلهای پویا

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم