حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

فعالیت های پژوهشی اخیر

  مقالات

 

 • کاربرد روش تحلیل کارایی چند جهتی در ارزیابی عملکرد نظام بانکی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 1389 شماره 93
 • اثر ساختار مالکیت بر رفتار احتیاطی بانک‌ها در صنعت بانکداری ایران، حمید کردبچه، احمد یزدان‌پناه و لیلا پردل نوش‌آبادی پژوهشنامه اقتصادي، 1390، شماره 43
 • تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران، حمید کردبچه و لیلا پردل، دانشگاه علامه طباطبایی مجله پژوهشهای اقتصاد ایران، 1390، شماره 49
 • منابع تفاوت بین صنعتی دستمزدها در صنایع بزرگ ایران، حمید کربچه و علی سوری، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 1390، شماره 13
 • تخمین شبهپارامتریک استوار در تعیین عوامل ناکارایی در نظام بانکی ایران: روش بوت‌استرپ. مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ،1390، شماره 95
 • اندازه‌گیری ريسك مازاد در صنعت صندوق‌هاي مشترك ایران، حمید کردبچه، محمد جواد حضوری و علی مالمیر، مجله  دانش ‌سرمایه‌گذاری، سال 1391 شماره 2.
 • ارزیابی عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق‌های مشترک در ایران ، حمید کردبچه، محمد‌جواد حضوری و علی مالمیر، مجله سیاست‌ها و پژوهش‌های اقتصادی، 1391،  شماره 63
 • ساختار بازار و انگیزه نوآوری در صنایع تولیدی ایران، حمید کردبچه و سوده السادات امامی، مجله مطالعات کاربردی اقتصاد ایران، 1391، شماره 4
 • آيا كارايي شعب بانك‌ها تحت تاثير ويژگي‌هاي مديران شعب قرار دارد؟ حمید کردبچه، نادر مهرگان و بتول تقوی فصلنامه اقتصاد کاربردی، 1391، 11.
 • آيا سياستهاي غيرقيمتي نقش مهمي در تفاوت عملكرد بانكها در نظام بانكي ايران داشته‌اند؟  حمید کردبچه و سمیه جهان مهین، پژوهشنامه اقتصادي، 1391، شماره 44
 • صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری مشترک، حمید کردبچه و علی مالمیر، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، 1391. شماره 288.
 • تخمین اندازه بهینه هواپیما و صرفه‌هایی مقیاس و طول مسافت در مسیرهای داخلی شرکت هواپیمایی ایران ایر، حمید کردبچه، مهدی پدرام و شیرین احمدیان چاشمی، پژوهشنامه حمل و نقل، 1392، شماره 36
 • آیا در ایران وجود منابع طبیعی باعث رهایی از تله‌های فقر شده است. حسین راغفر، حمید کردبچه، مرضیه پاک نیت، مجله پژوهشنامه اقتصادي، 1391، شماره 45
 • بررسي چند و چون صادرات ايران با بهره گيري از روش تحليلي سهم ثابت بازار، حمید کردبچه، احمد یزدان‌پناه و زهره ثقفی مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی،1392، شماره 292، ص 132-143
 • تخمین اضافه هزینه‌های عملیاتی شرکت هواپیمایی هما، حمید کردبچه و آذین جعفرزاده، مجله مهندسی حمل و نقل، سال چهارم،تابستان 1392، شماره 4
 • بررسی تورش درونزایی در تخمین توابع تولید، حمید کردبچه، جلال شریفی، سوده‌اسادات و زهرا عبادی، ایران، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی اقتصاد سنجی، روش‌ها و کاربرد‌ها، دانشگاه سنندج، 1391
 • اثر تغییرات ساختار صنعت بانکی بر متغیر‌های کلان اقتصادی بر اساس مدل DSGE، نادر مهرگان، حسن دلیری حمید کردبچه و ، سیاستگذاری اقتصادی،1393، 6، 11  
 • ارزیابی نظریه قدرت همسنگ در صنایع ایران، حمید کردبچه و سوده السادات امامی، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 1393، 49، 2.
 • اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام‌دهی بانک ها در ایران، مهدی پدرام؛ حمید کردبچه، طراوت مفتخری بدیعی نژاد، 95، 13(4) - 67-90
 •  آیا اثر افزایش حداقل دستمزدها بر تورم در اقتصاد ایران به وضعیت ادوار تجاری اقتصاد کلان مرتبط است؟ حمید کردبچه، زهرا احمدی، ابوالفضل شاه آبادی،  تحقیقات مدلسازی، 1395
 • بررسی نامتقارنی آثار تکانه‌های نقدینگی بر تولید حقیقی بدون نفت در ایران، حمید کردبچه و مهری کبیریان ، مجله سیاست‌ها و پژوهش‌های اقتصادی، زمستان 1396، 99-128
 • بررسی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم کالاهای سرمایه‌ای وارداتی بر تولید ناخالص داخلی، مهرگان علی و حمید کردبچه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران ، 1396 شماره 22،
 •  برآورد نرخ بهينه پوشش ريسك و مقايسه ميزان اثربخشي آنها دربازار گاز طبيعي، زهرا انصاري اردلي، مير حسين موسوي، حميد كردبچه. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي، 1396، 53
 • بررسی سبد مصرفی مواد غذایی در خانوارهای شهری ایران با استفاده از معادلات تقاضای سیستمی، حسین راغفر، حمید کردبچه کردبچه، طیبه خدایاری فصلنامه رفاه اجتماعی. (1396)
 • بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر شاخصهای قیمت بهداشت و درمان، کردبچه، حمید، زهرا احمدی، مدیریت بهداشت و درمان، 1396، 8 (4)
 •  اثر مطالبات غیرجاری بر عملکرد مالی بانک‌ها در نظام بانکی ایران، حمید کردبچه؛ حسین راغفر؛ نسرین سرگزی. سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی. ، دوره 5، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-124.
 •  تأثیر کارآفرینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید، ابوالفضل شاه آبادی؛ حمید کردبچه؛ پروانه حاجی عزیزی دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه185-209.
 • اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی. شاه‌آبادی، ابوالفضل، حمید کردبچه و هانیه شاهسوندی. دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 3، پاییز ، 1399 ص 51-80
 • بررسی ناتوانگری مالی در نظام بانکی ایران و تعیین کننده‌های آن. فرهادی، کبری ؛ حمید کردبچ، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 12، شماره 46 - شماره پیاپی 1، بهار 1400 ، 365-388
 •  تجدید نظر در خصوص روابط بین آسیب‌پذیری، تاب‌آوری و سازگاری. آمنه قائمی دیزجی؛ حمید کردبچه، مطالعات و سیاست اقصادی، دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، صفحه 187-214.
 • Hamid Kordbacheh, Nader Mehregan and Mina Soltani, (2012) The optimal level of advertising and long-run equilibrium relationship between advertising and profit: The case study of Iranian Sepah bank, Journal of economics theory.6 (4-6)116-120
 • A study of Foreign Tourism Demand for Iran Destinations: Short-and –long run Elasticity Estimates, Hamid  Kordbacheh, N Mehrgan and A. A. Shuorekandi.   3rd International Conference on Business, Economics and Tourism Management - CBETM 2012
 • Foreign tourism and human development in Iran Nader Mehregan,  H  Kordbacheh, A. Akbari. Third International Conference on Business, Economics and Tourism Management – Hong Kong  2012
 • Mehregan, N, H Kordbacheh, R Penhani (2015), The impact of some economic variables on people's willingness to donate to victims of natural disasters, , Asian Journal of Research in Banking and Finance 5 (8), 132-141
 • Sadati SZ, and H Kordbacheh (2021), Corruption and banking soundness:oes natural resource dependency matter? Journal of Financial Crime

طرحهای تحقیقاتی

 • مدل‌سازی طرح: اندازه گيري بهره وري و سامانه مناسب آن در شركت ملي نفت ايران و پنج شركت اصلي وابسته 88-1387- شرکت ملی نفت ایران. همکار اصلی
 • کارایی و دستمزدها در بخش‌های خصوصی و دولتی، صندوق حمايت از پژوهشگران كشور(1389). مجری
 •  بررسي تطبيقي شاخصهاي شفافيت در برنامه خصوصي‌سازي كشورهاي منتخب و ارائه پيشنهادهاي عملي براي ايران، سازمان خصوصی سازی (1390).- مجری
 • طراحی مدل عمومی پویای تصادفی  (DSGE)اقتصاد ایران برای تحلیل و  ارزیابی آثار سیاستهای پولی، مالی موسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه ریزی ریاست جمهوری (93-1392).-همکار اصلی
 • تنظیم مدل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران جهت ارزیابی آثار سیاستهای پولی، مالی و ارزی، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران (1393). مجری
 • " دستور العمل تهیه شاخص های بهره وری دستگاه های اجرایی کشور،  سازمان ملی بهره‌وری ایران (1394-1395). مجری
 • تدوین برنامه ارتقاء بهره‏وری متکی بر رقابت پذیری و نوآوری در چارچوب توسعه پایدار، سازمان ملی بهره‌وری ایران (1394-1395).  مجری
 •  دستور العمل تهیه شاخص های بهرهوری سازمانهای کشور،  سازمان ملی بهره‌وری ایران (1395). مجری
 • سنجش بهره وری استان تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، 96_1395. مجری
 • سنجش بهره وری استان چهارمحال و بختیاری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری ، 96_1395. مجری
 • سنجش بهره وری استان بوشهر، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر ، 96_1395. مجری
 • سنجش بهره وری استان همدان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان ، 96_1395. مجری
 • سنجش بهره وری استان همدان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان ، 96_1395. مجری
 • سنجش بهره وری استان همدان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی 97_1396. مجری
 • سنجش بهره وری استان همدان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین ، 96_1395. مجری
 • ارزش گذاری خدمات خانگی زنان کشور براساس استانداردهای حساب های اقماری نظام حساب های ملی، معاونت زنان ریاست جمهوری، 1395-96. همکار اصلی
 • متدولوژی رتبه بندی موسسات بیمه ای در ایران جهت طراحی مدل جامع رتبه بندی، پژوهشکده بیمه 1397
 • سنجش شاخص‌های بهره‌وری شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه مطابق با دستورالعمل ابلاغی سازمان ملی، شرکت توانیر،  1397-98. مجری
 • ساختار و فرایند تامین مالی بنگاه های بزرگ در آینه جداول جریان وجوه، موسسه عالی آموزش و  پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1398-99. همکار اصلی
 • بررسی و ارائه اصلاحات پیشنهادی در خصوص شرایط بازنشستگی و نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی 1397-98. مجری
 •  خدمات مشاوره محاسبه و تحلیل ارزش افزوده و موجودی سرمایه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران،  شرکت ملی راه آهن. همکار اصلی.
 • خدمات مشاوره محاسبه و تحلیل شاخص‌های کارایی و بهره‌وری (جزئی و کل عوامل تولید) شرکت راه‌آهن جمهوری، شرکت ملی راه آهن، 1399. همکار اصلی
 •  

کتب تألیف/ترجمه شده

 • تحلیل ساختاری اقتصاد ایران با استفاده از الگوی دترمینست نفتی، دانشکده مطالعات استراتژیک، تهران، 1373. 
 • اقتصاد کلان، موسسه پژوهشی اقتصاد مالی بهین 1390
 • بازارها و نهادهای مالي، ویرایش پنجم (2006)، تاليف ميشكين و ايكينز، ترجمه حمید کردبچه، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 1391
 • اقتصاد ایران چالش‌ها و رویکردهای دستیابی به رشد 2 پایدار و اشتغالزا، مسعود نیلی و حمید کردبچه، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری. 1396
 • بازارها و نهادهای مالي، ویرایش هشتم (2015)، تاليف ميشكين و ايكينز ترجمه حمید کردبچه، انتشارات دانشگاه الزهرا و انتشارات سازمان بورس اوراق بهادار، 1396.
 • آشنایی ساده با مدیریت ریسک مالی، کردبچه حمید و نسرین ابراهیمی، موسسه پژوهشی اقتصاد مالی بهین، 1397.