حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

سوابق اجرایی

   رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا ( 1394- 1397)

   رئیس پژوهشکده بیمه (1397- )