حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 سوابق آموزشی:

  كارشناسي : اقتصاد نظری، دانشگاه تهران

  كارشناسي ارشد: علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

 دكتري (Ph.D) : اقتصاد صنعتی، دانشگاه اسکس (Essex)، انگلستان

 زمینه های تدریس

   اقتصاد خرد، اقتصاد سنجی  و سازماندهی صنعتی