حمید کردبچه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر حمید کردبچه

 
گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا


    دكتري (Ph.D) : اقتصاد صنعتی، دانشگاه اسکس (Essex)، انگلستان

   كارشناسي ارشد: علوم اقتصادی، دانشگاه تهران

   كارشناسي : اقتصاد نظری، دانشگاه تهران

 رزومه

   آدرس:  تهران، خ شیخ بهایی شمالی، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ، گروه آموزشی اقتصاد، كدپستي 1993891176

   تلفن:  88058491

   دورنگار : 88047862

   پست الکترونی:    

h.kordbacheh@alzahra.ac.ir

hamidkurdbacheh@yahoo.com