خدیجه کیارستمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 Saboora, A., Kiarostami, K., Behroozbayati, F., & Hajihashemi, S. (2006). Salinity (NaCl) tolerance

 

قمري زارع عباس, صداقتي منصوره, امام ميترا, عصاره محمدحسن, & كيارستمي خديجه. ريزازديادي Eucalyptus maculata از پايه بالغ به روش کشت درون شيشه اي.

 

 

 of wheat genotypes at germination and early seedling growth. Pak

Saboora, A., Kiarostami, K., Behroozbayati, F., & Hajihashemi, S. (2006). Salinity (NaCl) tolerance of wheat genotypes at germination and early seedling growth. Pak. J. Biol. Sci9(11), 2009-2021.

.Haji

Hajihashemi, S., Kiarostami, K., Enteshari, S., & Saboora, A. (2006). The effects of salt stress and paclobutrazol on some physiological parameters of two salt tolerant and salt sensitive cultivars of wheat.Pak. J. Biol. Sci,9, 1370-1374.

 

hashemi, S., Kiarostami, K., Enteshari, S., & Saboora, A. (2006). The effects of salt stress and paclobutrazol on some physiological parameters of two salt tolerant

 

 

 

 

Hajihashemi, S., Kiarostami, K., Saboora, A., & Enteshari, S. (2007). Exogenously applied paclobutrazol modulates growth in salt-stressed wheat plants. Plant growth regulation, 53(2), 117-128.

Hajihashemi, S., Kiarostami, K., Enteshari, S., & Saboora, A. (2009). Effect of paclobutrazol on wheat salt tolerance at pollination stage. Russian journal of plant physiology, 56(2), 251-257.

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها