خدیجه کیارستمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  فیزیولوژی گیاهی - دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد:  علوم گیاهی - دانشگاه تهران

كارشناسي :غلوم گیاهی- دانشگاه شهید بهشتی

 

زمینه های تدریس

   فیزیولوژی گیاهی 1-  خاک شناسی- گیاهان دارویی- کشت بافت گیاهی

   متابولیسم گیاهی- جذب و انتقال در گیاهان- کاربرد زیست فناوری در گیاهان

   فیزیولوژی جذب- گیاه پالایی-