خدیجه کیارستمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


خدیجه کیارستمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
            دانشیار گروه 


   دكتري (Ph.D) : فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه تهران، 1380

   كارشناسي ارشد: علوم گیاهی- دانشگاه تهران،  1370

   كارشناسي :علوم گیاهی، دانشگاه شهید بهشتی، 1367..


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:88058912

   دورنگار :88058912

   پست الکترونیک :kh.kiarostami@ alzahra.ac.ir