موسی خوشکلام خسروشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء (س) 

سوابق اجرایی

 عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا (س)

 پژوهشگر دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس

 مدير داخلي فصلنامه علمي پژوهشي "پژوهش هاي اقتصادي ايران" - سال 1392