موسی خوشکلام خسروشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء (س) 

تحصیلات

دكتري (.Ph.D): اقتصاد نفت و گاز (بازارها و مالیه نفت و گاز) - دانشگاه علامه طباطبائی

كارشناسي ارشد: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی - دانشگاه علامه طباطبائی

 


زمینه های تدریس

اقتصاد انرژی - اقتصاد خرد - اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد منابع طبیعی - اقتصاد ریاضی