موسی خوشکلام خسروشاهی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء (س) 

برنامه درسی

-  اقتصاد منابع طبیعی

-  ارزیابی طرح های اقتصادی

-  اقتصاد بخش عمومی

 

فایل ها و منابع درسی

مهمترین منابع درس اقتصاد منابع طبیعی

- سوری، علي و ابراهیمی، محسن (1389)، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، نور علم.

- راجر پرمن، يوما و جيمز مگ‌گيل ري (1387)، اقتصاد محيط زيست و منابع طبيعي، ترجمه حميد رضا ارباب.

Anthony C. Fisher (2008), Resource and Environmental Economics, Cambridge University Pres- .

 

مهمترین منابع درس ارزیابی ظرح ها

- اسکونژاد، محمد مهدی (1396)، اقتصاد مهندسی (ارزیابی اقتصادی پروژه‏های صنعتی)، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

- نظرپور، محمد نقی و کسرائی، زینب (1396)، ارزیابی اقتصادی طرح‏ها، انتشارات دانشگاه مفید.

Blank, L. and Tarquin, A. (2008), Basics of Engineering Economy, McGraw-Hill, Seventh Edition- .

 

مهمترین منابع درس اقتصاد بخش عمومی

- پژویان، جمشید (1389)، اقتصاد بخش عمومی (هزینه های دولت)، انتشارات جنگل.

- دادگر، یدالله (1392)، اقتصاد بخش عمومی، انتشارات دانشگاه مفید.

- استیگلیتز، ژوزف (1391)، اقتصاد بخش عمومی (جلد اول)، ترجمه محمدمهدی عسکری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

Bailey, S.J. (1995), Public Sector Economics, Policy and Practice, London, Macmillan- .