دکتر خدیجه قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 1. A. R. Fakhari, M. Shamsipur, Kh. Ghanbari, Zn(II)-selective membrane electrode based on tetra(2-aminophenyl)porphyrin, Anal. Chim. Acta, 460 (2002) 177-183.
 2- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, M. Shamsipur, Preparation of polyaniline nanofibers and their use as a cathode of aqueous rechargeable batteries, Electrochimica Acta 52 (2006) 1514–1522.
 3- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, M. Shamsipur, M.S. Rahmanifar, H. Heli, Change in morphology of polyaniline/graphite composite: A fractal dimension approach, Synthetic Metals 156 (2006) 911–916.
 4- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, M. Shamsipur, Hassan Karami, Synthesis of polyaniline/graphite composite as a cathode of Zn-polyaniline rechargeable battery, Journal of Power Sources, 170 (2007) 513–519.
 5- Kh. Ghanbari, M. F. Mousavi, S. Z. Bathaie, Electrochemically fabricated polypyrrole nanofiber-modified electrode as a DNA biosensor, Biosensors and Bioelectronics, 23 (2008) 1825-1831.
 6- Kh. Ghanbari, Silver Nanoparticles Dispersed in Polypyrrole Matrixes Coated on Glassy Carbon Electrode as a Nitrate Sensor, Analytical and Bioanalytical Electrochemistry, 5 (2013) 46-58.
 7- Kh. Ghanbari, Fabrication of silver nanoparticles–polypyrrole composite modified electrode for electrocatalytic oxidation of hydrazine, Synthetic Metals 195 (2014) 234-240.
 8- Kh. Ghanbari, K. Nikoofar, Electrosynthesis of 3,3-di(indolyl)indolin-2-one nanorods, Monatshefte fur Chemie, 145 (2014) 1867-1871.
 9- Kh. Ghanbari, N. Hajheidari, ZnO-CuxO/Polypyrrole nanocomposite modified electrode for simultaneous determination of ascorbic acid, dopamine and uric acid, Analytical Biochemistry, 473 (2015) 53-62.
 10- Kh. Ghanbari, N. Hajheidari, Simultaneous electrochemical determination of dopamine, uric acid and ascorbic acid using silver nanoparticles deposited on polypyrrole nanofibers, Journal of Polymer Research, 22 (2015) 152.
 11- K. Nikoofar, Kh. Ghanbari, A domino electro-oxidative synthesis of 3,30-bis(indolyl)methane nanoparticles, Monatshefte fur Chemie,146 (2015) 2021-2027.
 12- Kh. Ghanbari, Z. Babaei, Fabrication and characterization of non-enzymatic glucose sensor based on ternary NiO/CuO/polyaniline nanocomposite, Analytical Biochemistry, DOI: 10.1016/j.ab.2016.01.006.


مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

1- A. R. Fakhari, Kh. Ghanbari, Zn(II)-selective membrane electrode based on tetra(2-aminophenyl)porphyrin, 10th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, Sharif University of Technology (Tehran, Iran), 2001.
2- A. R. Fakhari, Kh. Ghanbari, Aluminium ion selective PVC membrane elewctrode based on phosphoran, 4th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran, Tehran University, P. 91, 2001.
3- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, M. S. Rahmanifar, Effect of polyaniline-graphite composite on performance of Zn-PANi rechargeable batteries, 14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, Tarbiat Moallem University, (Tehran, Iran), P. 182, 2004.
4- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, Preparation of polyaniline nanofibers and their use as a cathode of aqueous rechargeable batteries, 6th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran, Bu-Ali Sina University (Hamadan), Iran, P. 166, 2005.
5- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, S. Z. Bathaie, Preparation and Electrochemical Characterization of Immobilized DNA on the Polypyrrole Nanofibers, The 15th Analytical Chemistry Seminar of Iran, Shiraz University, P. 228, 2007.
6- M. Yousef Elahi, M.F. Mousavi, Kh. Ghanbari, S. Z. Bathaie, Electrochemical investigation of interaction between Co(II) Porphyrin and immobilized DNA on the nano-structured polypyrrole, The 15th Analytical Chemistry Seminar of Iran, Shiraz University, P. 163, 2007.
7- H. R. Ghenaatian, M.F. Mousavi, Kh. Ghanbari, S. Ghasemi, Electrochemically deposition of polyaniline nanofibers for high performance redox supercapacitors, The 15th Analytical Chemistry Seminar of Iran, Shiraz University, P. 224, 2007.
8- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, Preparation of polyaniline nanofibers and their use as a cathode of aqueous rechargeable batteries, 1st Iran-Russia Joint Seminar & Workshop on Nanotechnology (IRN 2005), P. 23, 2005.
9- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, M. Shamsipur, Preparation of polyaniline nanofibers and their use as a cathode of aqueous rechargeable batteries, The Second Nanotechnology Student Conference, Kashan University, P. 85, 2007.
10- Kh. Ghanbari, M. F. Mousavi, S. Z. Bathaie, Electrochemically fabricated polypyrrole nanofiber-modified electrode as a DNA biosensor, The 14th Razi Research Festival on Medical Sciences, P. 84, 85, 2008.
11- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, M.S. Rahmanifar, Effect of polyaniline-graphite composite on performance of Zn-PANi rechargeable batteries, International Society of Electrochemistry-55th Annual Meeting, Thessaloniki (Greece), P. 1134, 2004.
12- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, Preparation of polyaniline nanofibers and their use as a cathode of aqueous rechargeable batteries, International Society of Electrochemistry-56th Annual Meeting, Bosan (koria), P. 386, 2005.
13- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, Change in morphology of polyaniline/graphite composite: A fractal dimension approach, International Society of Electrochemistry-57h Annual Meeting, Edinburgh (UK), S1. P46, 2006.
14- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, Change in morphology of polyaniline/graphite composite: A fractal dimension approach, International Society of Electrochemistry-57h Annual Meeting, Edinburgh (UK), S1. P46, 2006.
15- Kh. Ghanbari, M.F. Mousavi, S. Zahra. Bathaie, Preparation and electrochemical characterization of immobilized DNA on the polypyrrole nanofibers, International Society of Electrochemistry-58th Annual Meeting.
16- Kh. Ghanbari, Silver nanoparticles dispersed in polypyrrole matrixes coated on glassy carbon electrode as a nitrate sensor, 10th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran, Razi University (Kermanshah), Iran, P. 95, 2012.
17- Kh. Ghanbari, Silver Nanoparticles Dispersed in Polypyrrole Matrixes Coated on Glassy Carbon Electrode as a hydrazine Sensor, 19th Analytical Chemistry Seminar of Iran, Ferdowsi University of Mashhad, P. 224, 2012.
18- Kh. Ghanbari, N. Hajheidari, ZnO @ CuO/Polypyrrole nanocomposite based sensor for simultaneous determination of ascorbic acid, dopamine and uric acid, 9th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry, Tarbiat Modares University, 2013.
19- Kh. Ghanbari, Z. Babaei, Copper nanoparticles dispersed in polyaniline matrixe coated on glassy carbon electrode as a glucose sensor, 9th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry, Tarbiat Modares Universit, 2013.
20- Kh. Ghanbari, N. Hajheidari, Simultaneous determination of Ascorbic acid, dopamine and uric acid with application of Silver nanoparticles-polypyrrole nanocomposite modified Glassy Carbon, 20th Iranian Analytical Chemistry Conference, Isfahan University of Technology, 2014.
21- Kh. Ghanbari, Z. Babaei, A sensitive nonenzymatic glucose biosensor based on nickel and copper nanoparticles deposited on polypyrrole nanowires, 20th Iranian Analytical Chemistry Conference, Isfahan University of Technology, 2014.
22- S. Bayat, O. Moradlou, Kh. Ghanbari, Electrochemical study of ascorbic acid and dopamine on carbon paste electrode modified by graphene/silver nanoparticles, 11th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran, University of Guilan, Rasht, P. 31, 2014.
23- Kh. Ghanbari, F. Ahmadi, Nonenzymatic glucose sensor based on ternary NiO nanoparticles/polypyrrole/graphene oxide nanocomposite, 10th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry, P. 299, 2014 
24- Kh. Ghanbari, M. Moloudi, Graphene oxide/polyaniline/ZnO nanoparticles nanocomposite for determination of dopamine, 10th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry, P. 297, 2014. 
25- Kh. Ghanbari, S. Bonyadi, A novel biosensor for simultaneous determination of two neurotransmitter Dopamine and serotonin in the presence of ascorbic acid using GCE/RGO/PPy/Pt NPs. 11th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry, P. 316, 2015.
26- Kh. Ghanbari, A. Hajian, Electrochemical Characterization of Au/ZnO/PPy/graphene nanocomposite and its application for simultaneous determination of ascorbic acid (AA), epinephrine (EP) and uric acid (UA). 11th Iranian Annual Seminar of Electrochemistry, P. 316, 2015.
27- Kh. Ghanbari, O. Moradlou, N. Houri, Fabrication of non-enzymatic gloucose sensor based on graphene oxide/polypyrrole/NiO-Co3O4 nanocomposite. 22nd Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2016.
28- Kh. Ghanbari, F. Nejabati, Nonenzymatic xanthine sensor based on ternary Ag nanoparticles/polypyrrole/graphene oxide nanocomposite. 22nd Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2016.


طرحهای پژوهشی

  خاتمه یافته

1- تثبیت ذرات فلزی بر روی پلیمرهای هادی و استفاده از آن در تهیه حسگرهای شیمیایی
2- سنتز نانوکامپوزیتهای پلیمرهای هادی و استفاده از آنها در اندازه گیری برخی از ترکیبات شیمیایی

  طرحهای تحقیقاتی در دست انجام
1- تهیه بیوحسگر های الکتروشیمیایی به منظور اندازه گیری برخی از ترکیبات شیمیایی (در دانشگاه الزهراء (س)).
2- اندازه گیری همزمان دوپامین، آسکوربیک اسید و اوریک اسید با استفاده از الکترودهای اصلاح شده با نانوکامپوزیت پلی پیرول-نانوذرات فلزی (صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، ریاست جمهوری).