دکتر خدیجه قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 
شیمی تجزیه - دانشگاه تربیت مدرس 86-1381  معدل 03/18 ؛ حاصل تحقیقات در این دوره چاپ چهار مقاله، ارائه 3 سخنرانی و 9 پوستر در مجامع علمی داخلی و خارجی می باشد.


كارشناسي ارشد:   
شیمی تجزیه - دانشگاه شهید بهشتی تهران 79-1377 معدل 17/82 ؛ حاصل تحقیقات در این دوره چاپ یک مقاله در مجله Analytica Chimica Acta و ارائه 2 پوستر می باشد.

كارشناسي :

-رشته شيمي محض - دانشگاه شهيد بهشتي تهران 77-1373 - معدل 16/84 

-
-

زمینه های تدریس