اول مارکت | دانلود برنامه های اندرویدی |bio | بیوگرافی   فعالیت های اجرایی

 

رييس دانشگاه الزهراء(س)از سال 91 تا 95 

مسئول واحد خواهران معاونت بين الملل سازمان حج ، ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۲

مدير گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶

استاد مشاور شاهد، ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵

رئيس دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي دانشگاه الزهراء، ۱۳۸۵ تا۱۳۸۹

عضو هيئت مديره بنياد انديشه اسلامي، ۱۳۸۵ تا۱۳۸۸

عضو هيئت امناي دانشگاه الزهراء (س)، ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

عضو كميسيون هيئت امناي دانشگاه الزهراء (س)، ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

عضوهيئت امناي پژوهشكده علوم انساني، ۱۳۸۹

عضو هيات مميزة پژوهشگاه علوم انساني، ۱۳۹۱

عضو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشي زبان پژوهي، ۱۳۸۸

عضو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشي پژوهش نامه زبان و ادبيات عربي، ۱۳۹۰

عضو هيئت تحريريه مجله لسان مبين،  ۱۳۸۹

سردبير مجله علمي پژوهشي زن و خانواده، ۱۳۹۰

عضو هیات امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، 1392 تا 1393

عضو كميته تخصصي علوم انساني و اجتماعي صندوق حمايت از پژوهشگران رياست جمهوري از۱۳۹۰

عضو كميته برنامه ريزي وزارت علوم ۱۳۹۰تا ۱۳۹۳

عضو شوراي گسترش آموزش عالي۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳

عضو کارگروه علوم اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1390

عضو و نایب رییس کمیسیون بانوان خیرین مدرسه ساز، 1398

عضوهیأت امنای بنیاد نخبگان دانشگاه آزاد از 1399

مدیر عامل شرکت استارت آپی رضوان از سال 1397

عضو هیئت امنای حرم مطهر رضوی،1399