زمینه های تدریس

 

صرف و نحو عربي

علوم بلاغت و زيبايي شناسي متون

رويكردهاي جديد نقد ادبي و تحليل گفتمان

تاريخ ادبيات و متون دوره هاي مختلف زبان و ادبیات عربی

 روش تحقيق و مأخذ شناسي