دکتر انسیه خزعلی

عضو هیأت علمی رشته زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات

دانشگاه الزهرا(س)

استاد رشته زبان و ادبیات عربآدرس: تهران،خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)

پست الکترونیک: ekhazali@alzahra.ac.ir