دکتر نادیا محمودی خطیر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکتر نادیا محمودی خطیر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

    دكتري (Ph.D) :نانوفیزیک

   كارشناسي ارشد:فیزیک حالت جامد

   كارشناسي :فیزیک حالت جامد


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 85692734 9821+

   دورنگار :88058912 9821+

   پست الکترونیک :n.khatir@alzahra.ac.ir