دکتر سید احمد خلیفه سلطانی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات :

دكتري حسابداری (Ph.D) :    دانشگاه تهران  

كارشناسي ارشد حسابداری:   دانشگاه تهران  

كارشناسي حسابداری  دانشگاه اصفهان

 

زمینه های تدریس

 

   حسابداری صنعتی 

   حسابداری مدیریت

   تئوری حسابداری