دکتر سید احمد خلیفه سلطانی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

http://staff.alzahra.ac.ir/Portals/208/Icons/li.gif?ver=1394-05-12-152436-477   دكتري حسابداری (Ph.D) :    دانشگاه تهران

http://staff.alzahra.ac.ir/Portals/208/Icons/li.gif?ver=1394-05-12-152436-477   كارشناسي ارشدحسابداری :   دانشگاه تهران

http://staff.alzahra.ac.ir/Portals/208/Icons/li.gif?ver=1394-05-12-152436-477   كارشناسي حسابداری :     دانشگاه اصفهان