آمنه خدیور، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

کتاب‌ها

1.      آمنه خدیور و شعبان الهی، مديريت دانش استراتژيک از نظريه تا اجرا انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1388

2.      عادل آذر و آمنه خدیور، بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، پارادايم‌هاي مدلسازي، مركز پژوهش‌هاي مجلس،1393

3.      آمنه خدیور و فاطمه عباسی، مدیریت ریسک پروژه‌‌های فناوری‌اطلاعات، نشر راشدین،1392

4.      عادل آذر و آمنه خدیور، تحلیل آماری چند متغیره و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات نگاه دانش،1393

5.      آمنه خدیور، سارا آقابابایی، ریسک فناوری‌اطلاعات در كسب و كار:تبديل تهديدها به مزيت رقابتي، انتشارات نظری،1393(ترجمه)

6.      عادل آذر و آمنه خدیور، روش شناسی و فنون طراحی نقشه علم و فناوری، نشر دانشگاهی، 1395

7.      آمنه خدیور و مهسا صابریان، فناوری‌اطلاعات سبز: رویکرد مدیریتی، انتشارات آکادمیک، 1396

8.      آمنه خدیور و علی سیبویه، دیدن جنگل از میان درختان، راهنمای مدیران برای به کارگیری تفکر سیستمی، انتشارات دانشگاه الزهرا، 1397(ترجمه)

9.      آمنه خدیور، طراحی یک راهبرد موفق برای مدیریت دانش، راهنمایی برای متخصصان مدیریت دانش، انتشارات دانشگاه الزهرا، 1399(ترجمه)

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی

1-    علی رجب‌زاده قطری، آمنه خدیور، عبدالعظیم کاظمی،"بررسي تاثير الگوي زنجيره تامين بر بهبود كيفيت ارائه خدمات به مشتريان و تدوين مولفه‌هاي اصلي"، مجله علمي پژوهشي پژوهش‌نامه بازرگاني، تابستان 1386.

2-    شعبان الهی، آمنه خدیور، علیرضا حسن‌زاده، "ارائه يک متدولوژي براي استراتژي سازي مديريت دانش، مطالعه و بررسي سه سازمان نمونه،"نشریه پژوهش‌‌های مدیریت در ایران، پاییز 1389

3-    شعبان الهی، آمنه خدیور، علیرضا حسن‌زاده، طراحي يک سيستم‌خبره تصميم يار براي کمک به فرآيند انتخاب استراتژي مديريت دانش، مجله علمي پژوهشي مدیریت فناوری‌اطلاعات،1390

4-    عادل آذر، آمنه خدیور،"استفاده از رویکرد سیستم داینامیک در ره نگاری و سیاست‌گذاری آموزش عالی"، مجله علمی پژوهشی سیاست علم و فناوری، بهار و تابستان1389

5-    عادل آذر، آمنه خدیور، محمدرضا امین ناصری، علی اصغر انواری رستمی،"ارائه معماری نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند، "مجله علمی پژوهشی مدرس (پژوهش‌های مدیریت در ایران)، پاییز 1390

6-     عادل آذر، آمنه خدیور، محمدرضا امین ناصری، علی اصغر انوری رستمی،" ارائه مدل برنامه‌ریزی خطی با رویکرد استوار برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد(PBB)"، مجله علمي پژوهشي مدیریت دولتی، تابستان 1391

7-    عادل آذر، آمنه خدیور،"ارائه یک مدل شبکه‌عصبی برای تخمین روابط هزینه -فعالیت در بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد"، مجله علمي پژوهشي برنامه‌ریزی و بودجه، زمستان 1391

8-    زهرا رزمی، آمنه خدیور، سارا آقابابایی، "طراحي سيستم‌خبره فازي براي استخدام و به كارگماري نيروي فناوري اطلاعات"، مجله علمی پژوهشی پژوهش‌هاي مديريت منابع سازماني، زمستان 1391

9-    آمنه خدیور، زهرا رزمی، پروشات حامدی، "خوشه بندی مشتریان به منظور اصلاح استراتژی قیمت گذاری و تدوین استراتژی تخفیف دهی، مطالعه موردی شرکت کدبانو"، مجله علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، پاییز 1392

10-  عادل آذر،آمنه خدیور،" رويكرد انتقادی و پسا مدرن به بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد"، مجله علمی پژوهشی مدرس (پژوهش‌های مدیریت در ایران)، پاییز 1393

11-  الهام فلاح، علیرضا حسن زاده، آمنه خدیور،" طراحی سیستم تصمیم‌گیری جهت اولویت‌بندی فناوری‌‌های مناسب مدیریت دانش در شرکت‌های بیمه"، مجله علمی پژوهشی مدیریت نوآوری، زمستان 1393

12-  آمنه خدیور، فاطمه عباسی،"روشی برای سنجش ریسک‌‌های طرح‌‌های کلان فناوری‌اطلاعات با رویکرد فازی"، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، بهار 1392

13-  آمنه خدیور، شهره نصری نصرآبادی، الهام فلاح،" طراحي سيستم‌خبره فازي جهت انتخاب استراتژي مديريت دانش"، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامةپردازش ومديريت اطلاعات، بهار 1393

14-  آمنه خدیور، منیر نادری،" شناسایی و بررسی مکانیزم‌‌های موثر بر حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران"، مجله مطالعات مدیریت منابع سازمانی، 1393

15-  آمنه خدیور، سیما جواهری،"شبیه‌سازی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها به منظور ایجاد و تلفیق استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش"، پژوهش‌‌های مدیریت در ایران، بهار 1394

16-آمنه خدیور، پروشات پگاه، "ارائه یک مدل ترکیبی داده‌کاوی با استفاده از قواعد انجمنی و خوشه‌بندی برای تعیین استراتژی تخفیف‌دهی، مطالعه موردی شرکت پخش پگاه"، نشریه راهبرد‌های بازرگانی،1394

17-  عادل آذر، محمدعلی زارعی،عباس مقبل، آمنه خدیور،" سنجش بهره‌وری شعب بانک با رویکرد تحلیل پوششی داده‌‌های شبکه‌ای (شعب یکی از بانک‌های استان گیلان)"، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی،1394

18-  منصوره زارع‌زاده، عادل آذر، عباس مقبل، آمنه خدیور، " نقشه راه اجرای استراتژی در سازمان‌‌های عمومی با رویکرد مداخلات سیستمی جامع"، پژوهش‌های مدیریت در ایران، تابستان 1394

19-  آمنه خدیور، زهرا محمدی،" طراحی سیستم پشتیبان تصمیم برای رتبه‌بندی شعب بانک (مطالعه موردی: بانک تجارت)"،فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات، تابستان 1394

20-  لیلا نظری سالاری، آمنه خدیور، ندا عبدلوند،" ارائه مدلی به منظور تحلیل موانع به‌کارگیری هوش تجاری در صنعت گردشگری ایران با رویکرد روش‌های آمیخته، "پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، بهار 1395

21-  آمنه خدیور، فاطمه درتاج،" ارائه چارچوبي براي موفقيت در پياده‌سازي سيستم‌هاي مديريت دانش مبتني بر رايانش ابري"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های مدیریت در ایران، تابستان 1395

22-  آمنه خدیور، لیلا ابراهیم پور، "شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سیستم تسهیم دانش از نظر دانشکاران "، مجله پردازش و مدیریت فناوری اطلاعات 1395

23-  آمنه خدیور، سهیلا میر شاهی، سارا آقابابایی"مدل‌سازی و اکتساب دانش فرآیند‌های سازمانی با استفاده از استنتاج مبتنی بر مورد"، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، زمستان 1395

24-  آمنه خدیور، فاطمه عباسی،"ارزيابي بلوغ مديريت دانش در سيصد شركت برتر ايراني"، پژوهش‌هاي نوين در تصميم‌گيري، تابستان 1395

25-  فاطمه مجیبیان، آمنه خدیور، "طراحي مدل قيمت گذاري محصول در خوشه‌هاي صنعتي با استفاده از مفهوم نظريه بازي‌ها (مطالعه موردي: خوشه سنگ استان تهران)"، نشریه مديريت صنعتي دانشگاه تهران، تابستان 1395

26-آمنه خدیور، عادل آذر، فاطمه مجیبیان،" قيمت‌گذاري محصول در يك زنجيره تامين دوسطحي با استفاده از مفهوم تئوري بازي‌ها در محيط فازي شهودي"، مطالعات مديريت صنعتي دانشگاه علامه، زمستان 1395

27-  عادل آذر، حسین محبی، آمنه خدیور، عباسعلی حیدری، "مدل رياضي جديدي براي حل مسئله‌ي تخصيص با ورودي‌ها و خروجي‌هاي چندگانه ناهمگن"، نشریه مديريت صنعتي دانشگاه تهران، بهار 96

28-  عادل آذر، حسین محبی، عباسعلی حیدری، آمنه خدیور،" طراحي مدل رياضي تخصيص بهينه در زنجيره تامين سبز دو مرحله‌‍اي بااستفاده از تحليل پوششي داده‌هاي شبكه‌اي و مدارهاي الكترونيكي"، مطالعات مديريت صنعتي(دانشگاه علامه).

29-  آمنه خدیور، غزال پاکدامن، فاطمه مجیبیان، "طراحي سيستم پشتيبان تصميم‏گيري به منظور انتخاب پروژه‏ها و خدمات فناوري اطلاعات (مطالعه موردي: شركت توسن)"، مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، 1396

30-  پروین ‌هاشمی، آمنه خدیور، مهدی شامی زنجانی،" توسعه هستان‌شناسی فرآیند محور برای فناوری‌‌‌های مدیریت دانش"، پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1396

31-  آمنه خدیور، سعیده سالمی،" ارائه مدل پذیرش خدمات مبتنی بر مکان در بانک‌‌‌های ایرانی"، فصلنامه پژوهش‌‌‌های مدیریت منابع سازمانی"، تابستان 1396

32-  آمنه خدیور، محمدعلی بابایی زکیلکی، زهرا موسوی کیاسری، "نقش حاکمیت فناوری اطلاعات در موفقیت سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان"، فصلنامه پژوهش‌‌‌های مدیریت منابع سازمانی، 1396

33  -آمنه خدیور و سعیده سالمی" ارائه مدل پذيرش خدمات مبتني بر مكان در بانك‌هاي ايراني"، ماهنامه پژوهش‌هاي مديريت منابع سازماني، تیرماه 96

34 - فاطمه عباسی، بابک سهرابی، امیر مانیان و آمنه خدیور" ارائه مدلي جهت پيش‌بيني موضوعات مرتبط با هوشمندي كسب وكار"، فصل‌نامه فناوری اطلاعات، پاییز 96

35- فاطمه عباسی، بابک سهرابی، آمنه خدیور و امیر مانیان" ارائه مدلي جهت دسته‌بندي احساسات خريداران كتاب با استفاده از رويكرد تركيبي"، فصل‌نامه مطالعات مديريت فناوري اطلاعات، پاییز 96

36- آمنه خدیور، مریم مبینی کشه و سعید روحانی"ارزيابي بلوغ فناوري اطلاعات سبز با استفاده از سيستم استنتاج فازي"، فصل‌نامه پژوهش‌نامه مدیریت در ایران، زمستان 96

37- سید فاضل موسوی، عادل آذر، علی رجب‌زاده و آمنه خدیور."طراحي مدلي براي بودجه‌ريزي برمبناي عملكرد با استفاده از تركيب روش‌شناسي سيستم‌هاي نرم و نگاشت شناختي فازي و تاپسيس سلسله مراتب فازي"، فصل‌نامه پژوهش‌هاي مديريت در ايران، بهار 97

38- آمنه خدیور، فاطمه مجیبیان"خوشه‌بندي كارگاه‌هاي صنعتي با استفاده از رويكرد تركيبي داده‌كاوي و تصميم‌گيري چندمعياره"، فصل‌نامه پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، تابستان 97

39- سید فاضل موسوی، عادل آذر، علی رجب زاده و آمنه خدیور"تركيب روش‌شناسي سيستم‌هاي نرم و نگاشت شناختي فازي و تاپسيس سلسله مراتبي"، فصل‌نامه پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری، بهار 97

 

 

مقالات لاتین

1.

The relationship between KMS quality Indexes And knowledge creation in organizations, Journal of engineering and science 

2.

A methodology for KM strategy development, Journal of knowledge management, 2009

  3.

A method for human driven knowledge acquisition (case study in National Petrochemical Company of Iran(ECKM Conference, 2007, Spain

4.

 A Decision Support System for Selecting the Effective Knowledge Measurement Method,10th Asian IEEE conference , 2007, Singapur

5.

A frame work for knowledge flow in collaborative supply chain ,10th Asian IEEE conference ,2007, Singapur

6.

   A frame work  for knowledge flow in collaborative supply chain , 2th National Conference in Logestic and Supply Chain,Tehran ,Aban 1385

7.

 A Mode lfor performance based budgeting with intelligent decision support system (DSS) approach,Baltic Journal of Management,2008

8.

 An expert system for KM strategy selection, Baltic Journal of Management,2010

9.

Regional Finance Resource Distribution Simulation by Dynamic Systems, CUMHURIYET UNIVERSITESI, JSC(science journal,2015

10.

     The impact of budgetary slack on performance based budgeting, Actual problems of economics, 2016

11.

A fuzzy expert system for response determining diagnosis and management movment impairments syndrome, International Journal of Business Information Systems, 2017

12.

Developing a domain ontology for knowledge management technologies,Online Information Review 42 (1), 2018

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها و همایش‌ها

 

  1- جهاني شدن با رويکرد World Class Manufacturing))WCM، نهمين همايش سراسري مهندسي صنايع، سال1381

  2- انتخاب استراتژي مديريت دانش، موردکاوي در شرکت داروگر، پذيرفته و ارائه شده در کنفرانس مديريت فناوري اطلاعات، دي ماه 1385

  3- ارائه مدلی برای اخذ دانش انسانی، کنفرانس توسعه منابع انسانی، آذر ماه 1385

  4- بررسي طبقه‌بندي و مقايسه مدل‌هاي اندازه‌گيري دانش، ارائه شده در کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع، تير ماه 1386

  5- بررسي و مقايسه سيستم‌هاي تسهيم دانش و مدلسازي يک سيستم پشنهادي، کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع، تير ماه 1386

  6- ارائه مدلي براي ارزيابي مديريت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکوچي، اولين کنفرانس ملي مديريت دانش، دي 86

 7- ارائه مدل نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند، کنفرانس بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، تیر 1389، مقاله برتر کنفرانس

 8-تدوین استراتژی مدیریت دانش در شرکت ایران خودرو، سومین کنفرانس مدیریت دانش، بهمن 1389، مقاله برتر کنفرانس

 9-رويكرد داده‌كاوي در بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، پنجمين کنفرانس بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، زمستان 1391

 10- طراحی مدلی پویا برای ارزیابی کارکنان ستادی بانک با رویکرد کارت امتیازی متوازن، اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، زمستان 1391

 11- رويكرد داده‌كاوي در بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد، پنجمین کنفرانس بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، زمستان 1391

 12- شناسایی و دسته‌بندی مکانیزم‌‌‌های موثر بر حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری ایران، همایش بانکداری اینترنتی و نظام‌‌‌های پرداخت، زمستان 1391

 13- بررسی و تبیین رابطه حاکمیت شرکتی و حاکمیت فناوری اطلاعات، همایش حاکمیت شرکتی، بهار 1391

 14- مدلسازی "دانش" در فرآيند بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد سيستم‌گرا، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، زمستان 1391

 15-ارائه‌ی مدلی برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، زمستان 1392

 16-معرفی سیستم‌‌‌های مدیریت دانش به عنوان یک سرویس (KMAAS) و بررسی عوامل حیاتی موفقیت آن‌ها، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، زمستان 1393

 17- معرفی خدمات مبتنی بر مکان موبایل مناسب بانک‌ها، دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تابستان 1394

 18- طراحی نظام جمع سپاري مديريت دانش مشتري، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش، زمستان 1394

 19- ارائه چارچوبی براي سنجش يكپارچگي فرآيندهای كسب و كار، كنفرانس بين المللی مديريت صنعتی، بهار 1395

 20- مدیریت امنیت سیستم‌‌های اطلاعاتی با رویکرد مدلسازی پویا، كنفرانس نوآوری در مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات، پاییز 1395

 21- طراحی سیستم خبره فازی پیش‌‌بینی نرخ رشد قیمت طلا در بازار ایران، كنفرانس نوآوری در مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات، پاییز 1395

 22- طراحی یک سیستم خبره هیبریدی برای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، پاییز 1395

 23- طاهره رحیمی قاضی کلایه، آمنه خدیور، علی سیبوی و مریم کلیایی، بررسی تاثير شاخص‌هاي زوجي شدن ساختاری موثر بر موفقيت پروژه‌های عمراني با رويكرد پويايی شناسی سيستم‌ها (مورد مطالعه موسسه جهادنصر)، اولين كنفرانس ملي انجمن ايراني پوياشناسي سامانه‌ها.

 24- ارائه مدلي برای انتخاب استراتژی فناوری اطلاعات سبز، كنفرانس كسب و كار الكترونيكی در بستر دگرديسی ديجيتال.

 25- بررسي عوامل تاثيرگذار بر مشاركت افراد در اقتصاد اشتراكي در ايران، كنفرانس كسب و كار الكترونيكي در بستر دگرديسي ديجيتال

 26- مروري بر مديريت دانش سبز و نقش فناوري اطلاعات بر مديريت دانش سبز، كنفرانس بين المللي پژوهش‌هاي كاربردي در مديريت و مهندسي صنایع.

 27- مریم کلیایی ، آمنه خدیور، علی سیبوی و طاهره رحیمی قاضی کلایه،"مدل پویایی‌شناسی سیستم‌ها برای زنجیره تامین با حلقه بسته یک کارخانه اتومبیل‌سازی" ، کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سامانه‌ها.

28-

  Predicting Five Currency Exchange rates using five different learning algorithm of neural network: a case study، New Directions in Business, Management, Finance and Economics (ICNDBM 2013).

29-

 A Methodology for Developing a KM Strategy، New Directions in Business, Management, Finance and Economics (ICNDBM 2013).

30- 

Critical Success Factors of Crowdsourcing Systems in Banking (case study: Pasargad Bank).

31- 

A System Dynamics Model for Closed Loop Supply Chain in a vehicle manufacturer.

32- 

Identification and evaluation of critical success factors in information security management at the Keshavarzi Bank, 2018, 6th International Conference on Computer Science and Information Technology.

 

 

برخی سمينارها و كارگاه‌های ارائه شده

1- ارائه کارگاه مقايسه انواع بانک‌های اطلاعاتی ، همايش مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت- سال 1380

2- ارائه کارگاه معرفی سیستم‌های مدیریت پايگاه داده‌های جدید، همايش مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت- سال 1379

3- ارائه کارگاه مدل‌های اندازه گيری و ارزيابی دانش، همايش مديريت دانايی ، وزارت صنايع، 1384

4- ارائه کارگاه معرفی تکنيک‌های اخذ دانش در سومين کنفرانس توسعه منابع انسانی1385

5- ارائه کارگاه تکنيک‌های عملي مديريت دانش ، کنفرانس ملی مديريت دانش 1387

6- سمینار مدیریت استراتژیک دانش ، دومین کنفرانس سازمان‌های دانش بنیان ، 1390

7- سمینار یک روزه مدیریت دانش در صنعت بانکداری، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران، 1391

8-سمينار يك روزه هزينه‌يابی بر مبنای فعاليت و معرفی نرم‌افزارهای آن ،مركز آموزش‌های دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتي، 1391

9- سمينار يك روزه بودجه‌ريزی بر مبناي عملكرد و معرفی نرم افزارهای آن ،مركز آموزش‌های دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی، 1391

10-سمینار سیستم‌های مدیریت دانش مبتنی بر جمع سپاری ،ششمین کنفرانس ملي مديريت دانش،1392

11- آینده سیستم‌های مدیریت دانش، هفتمین کنفرانس ملي مديريت دانش،1393

 

پایان‌نامه‌‌‌های راهنمایی

1-    راهنمايي پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "طراحي يك مدل شبكه عصبي فازي براي پيش‌بيني نقدينگي در بانك"، علي رمضاني، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربيت مدرس

2-    راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "ارائه مدل ارزیابی بلوغ بانکداری الکترونیک در ایران"، سمانه میرکهنسال، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا

3-    راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد با عنوان"عوامل موفقیت پیاده‌سازی نظام مدیریت فرآیند در بانک‌‌های ایران"، راحله صدوقی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه علوم تحقیقات

4-    راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه یک مدل هوشمند به منظور سیاست‌گذاری تخفیف‌دهی به مشتریان" پروشات حامدی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1391

5-    راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " شناسایی و بررسی مکانیزم‌‌‌های موثر بر حاکمیت اثربخش فناوری اطلاعات در سازمان‌‌‌های ایرانی " منیر نادری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1391

6-     راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه مدل ارزیابی شبکه همکاری بر اساس مدل مرجع آرکن در صنعت نفت ایران" آسیه یزدخواستی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1391

7-    راهنمايي پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " طراحی و پیاده سازی سیستم‌خبره فازی برای تشخیص و درمان اختلالات عضلانی اسکلتی" فاطمه محمدی امیری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1392

8-    راهنمايي پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه مدلی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو)"، سيما جواهري، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1392

9-    راهنمايي پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "طراحي و پياده‌سازي يك سيستم پشتيبان تصميم براي رتبه‌بندي شعب بانك "، زهرا محمدي، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهر، 1392

10-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "طراحی سیستم‌خبره مبتنی بر داده‌کاوی برای تشخیص سبد خرید مشتری"، معصومه فتوحی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

11-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه مدلی برای اکتساب دانش فرآیند‌‌های سازمانی با استفاده از استنتاج مبتنی بر مورد "، سهیلا میرشاهی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

12-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " شناسایی عوامل موثر بر پذیرش سیستم‌‌های مدیریت دانش از نقطه نظر دانش‌کاران "، لیلا ابراهیم پور، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

13-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " شناسایی موانع به‌کارگیری هوش تجاری در صنعت گردشگری ایران" لیلا نظری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

14-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "طراحی مدل کسب‌وکاری برای سرویس‌‌‌‌های موبایل مبتنی بر زمینه آگاه" وجیهه انصاری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

15-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسي عوامل موثر بر استراتژي‌هاي جمع‌آوري داده در هوش تجاري در سازمان‌هاي ايراني" سارا صداقتی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

16-راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه چارچوب موفقیت سیستم‌‌‌های مدیریت دانش مبتنی بر ابر " فاطمه درتاج، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

17-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی اثرات رهبری استراتژیک سیستم‌‌های اطلاعاتی بر منافع سازمانی از دیدگاه نقش‌‌های استراتژیک مدیر ارشد اطلاعات"، آنیتا مدنی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، 1393

18-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "توسعه یک هستان‌شناسی دامنه برای فناوری‌‌‌های مدیریت دانش"، پروین ‌هاشمی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1394

19-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " طراحي سيستم پشتيبان تصميم در محاسبه بهاي تمام‌شده خدمات بانكي با استفاده از رويكرد سيستم دايناميك"، آرزو کشمیری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1394

20-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " خوشه‌بندی و تحلیل رفتار مشتریان بانک(مطالعه موردی بانک مسکن)"، پدیده ابن علی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1394

21-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسي و انتخاب مدل‌هاي كسب‌وكار مناسب براي ارايه خدمات مبتني برمكان موبايل در بانك‌هاي ايراني”،  سعیده سالمی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1394

22-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "طراحي سيستم‌خبره فازي با هدف پيشنهاد معماري مديريت دانش”،  مینا قدمی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1394

23-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "طراحی سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری جهت انتخاب خدمات فناوری اطلاعات بهینه سازمان، مطالعه موردی: شرکت توسن "، غزال پاکدامن، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1394

24-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "ارزيابي موفقيت سيستم اطلاعاتي منابع انساني درسطح دانشگاه‌هاي دولتي شهر تهران”،  مهسا رفیعی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

25-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "طراحی سیستم خبره فازی جهت شرکت در مناقصات فاوا”،  مونا ناطقی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

26-راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "خوشه‌بندی و تحلیل رفتار مشتریان بانک (مطالعه موردی: بانک مسکن”، حیدری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

27-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "ارائه مدل پذیرش سیستم‌‌های زنجیره تامین سیار در صنعت غذایی کشور”، الهه الماسی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

28-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه مدلی جهت انتخاب فناوری مدیریت دانش بر اساس مدل پرامتی در بانک اقتصاد نوین"، سمیرا مسعودی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

29-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارزیابی بلوغ فناوری اطلاعات سبز در صنعت بانکداری"، افروز بندر، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

30-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " طراحی سیستم خبره فازی برای ارزیابی فناوری اطلاعات سبز" مریم مبینی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

31-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان" ارزیابی بلوغ کلان داده در صنعت بیمه کشور" بهاره امیریان، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

32-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان" ارزیابی میزان خلاقیت تبلیغاتی در صنایع غذایی با رویکرد فازی" فرشته نامداری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

33-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارزیابی مدیریت امنیت سیستم‌‌های مدیریت دانش در شرکت‌‌های ایرانی" حمیده مهدوی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

34-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه مدل تركيبي تصميم‌گيري چندمعياره براي انتخاب ارائه‌دهنده برون سپاري مديرت دانش " بهناز حيدري دهوئي ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395  

35-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه یک مدل ترکیبی تصمیم‌گیری چندمعیاره برای انتخاب ارائه دهنده برون سپاری مدیریت دانش" بهناز حیدری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

36-راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "مدل‌سازي فرايندهاي كسب و كار مورد مطالعه شركت كارت اعتباري ايران كيش".نغمه همتی نژاد، رشته مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشگاه الزهرا، 1396

37-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "ارايه يك مدل تركيبي تصميم‌گيري چند معياره فازي براي الويت‌بندي ريسك‌هاي محيط بيروني سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توليد برق از انرژي باد در ايران" لیلا عبدی، رشته مدیریت MBA. 1396

38-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان"مدل‌سازي عوامل موثر بر مشاركت افراد در اقتصاد اشتراكي در ايران"، افسانه گلشنی ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1397

39-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد با‌عنوان " ارزيابي حاكميت فناوري اطلاعات درسازمان امور مالياتي" فرزانه برزگر، ، دانشگاه الزهرا، 1397

40-  راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد باعنوان" انتخاب استراتژی فناوری اطلاعات سبز بااستفاده از سیستم‌خبره فازی"، مهسا صابریان ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1397

41- راهنمایی پایان‌نامه کارشناسی ارشد  باعنوان" طراحی سیستم خبره جهت مدیریت منابع و مصارف بانکی"، زهرا صالح‌آبادی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1397

 

 پایان‌نامه‌های مشاوره

1. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "بررسی سطح بلوغ فرآیند‌‌های خدمات بانکداری اینترنتی در کشور"، سمانه سادات میرکنهسال حاجی آقا، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا.

2. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "ارائه مدل یکپارچگی کسب‌وکار با رویکرد طراحی مجدد فرآیندها"، لیلا نظری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا.

3.  مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " سنجش چابکی حسی شرکت‌‌های ایرانی نسبت به تغییرات مشتری"، ناهید امیرزاده، رشته مدیریت بازاریابی، دانشگاه الزهرا

4.  مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان "بررسی رابطه بین بلوغ مدیریت دانش و بلوغ مدیریت فناوری اطلاعات "، ملیکا مهرکام، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1390

5.  مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی عوامل موثر بر نفوذ کودکان در تصمیم‌گیری‌‌های خرید خانواده‌‌‌های ایرانی" نازنین پیراسته، رشته مدیریت بازاریابی، دانشگاه الزهرا، 1391

6.  مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " طراحی سیستم‌خبره انتخاب و به کارگماری پرسنل فناوری اطلاعات" سارا آقابابایی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1390

7. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " به‌کارگیری روش‌‌‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی شاخص کل قمیت بورس اوراق بهادار : مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران" حمیده نظریان، رشته، دانشگاه الزهرا، 1390

8.  مشاوره پایان‌نامه باعنوان "پيش‌بيني تغييرات در بازار سرمايه با كمك شبكه‌هاي عصبي مصنوعي"، حميده نظريان، رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا

9.  مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " تدوین چارچوبی جهت ارزیابی یکپارچگی فرآیند‌‌های کسب‌وکار"، لیلا نظری فهندری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1391

10.  مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی سطح بلوغ فرآیند‌‌های خدمات بانکداری اینترنتی در کشور" سمانه سادات میرکنهسال حاجی آقا، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1391

11. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " سنجش اثربخشی تبلیغات پنهان درفیلم‌‌های سینمایی" خدیجه بازیار، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1391

12. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی تاثیر همراستایی ابعاد چابکی مشتری محور بر عملکرد در شرکت‌‌های نرم افزاری ایران"‌هاجر امیرزاده اصل قصابه، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1391

13. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی موانع استقرار مدیریت دانش در وزارت علوم تحقیقات و فناوری" نفیسه کاکاوند، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1392

14. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارزیابی بلوغ مدیریت فرآیند کسب‌وکار با رویکرد ای اچ پی فازی :مطالعه‌ای در سیصد شرکت برتر ایران" اکرم شفیعی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1392

15. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " تاثیر بازارگرایی بر سطح پذیرش بازاریابی خدمات الکترونیک د رحوزه بهداشت و درمان (مورد پژوهی بیمارستان‌‌‌های شهر تهران)" مینا سعادتی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1392

16. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " طراحی نظام جمع‌سپاری مدیریت دانش" هاله عنصری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، 1392

17. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " پذیرش پیامک‌‌های تبلیغاتی در میان کاربران تلفن همراه شهر تهران" آیدا خلیلی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1392

18. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی نقش حاکمیت در موفقیت ERP در شرکت‌‌‌های بزرگ ایرانی "، زهرا موسوی کیاسری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

19. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی عوامل موثر بر هويت‌پذيری مصرف‌کننده از برند و تاثير آن بر وفاداری و طرفداری از برند (مورد مطالعه: برند‌‌های تلفن همراه)" علیا کهنسال، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

20. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی عوامل موثر بر پذیرش رسانه‌‌‌های اجتماعی در مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری" هما حسین زاده، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

21. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه مدل مفهومی برای توسعه سرمایه‌‌‌های انسانی به منظور استقرار مدیریت دانش" سمیرا ماپار، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

22. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسي عوامل موثر بر پذيرش نرم‌افزار به عنوان يك خدمت از منظر مشتريان استفادهكننده" شهرزاد میرجهانی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1394

23. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه مدل موفقیت کسب‌وکار‌‌های نوپا در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم" مرضیه جلیلی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

24. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی نقش معماری سازمانی در ایجاد چابکی سازمانی از طریق قابلیت سازی فناوری اطلاعات" ریحانه میرسالاری، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

25. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی تاثیر تصویر ذهنی از بانک و موانع تغییر بر وفاداری مشتریان" الهام معدنی پور، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

26. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی ارتباط متقابل پروژه‌‌‌های مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتریان از منظر قابلیت‌ها" الهام ایمان پور، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

27. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسی عوامل موثر بر پذیرش رسانه‌‌‌های اجتماعی در مدیریت اجتماعی ارتباط با مشتری"،  هما حسین‌زاده، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1393

28. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارزيابي ميزان خلاقيت تبليغاتي درصنايع غذايي بارويكرد فازي " فرشته نامداري ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

29. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارزيابي مديريت امنيت سيستم‌هاي مديريت دانش درشركت‌هاي ايراني " حميده مهدوي ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

30. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسي ارتباط متقابل پروژه‌هاي مديريت دانش و مديريت ارتباط با مشتريان ازمنظر قابليت‌ها " الهام ايمان‌پور ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395   

31. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسي نقش معماري سازماني در ايجاد چابكي و سازماني از طريق قابليت سازي فناوري اطلاعات " سيده ريحانه ميرسالاري ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

32. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " طراحي و پياده‌سازي سيستم‌خبره فازي به منظور ارزيابي بلوغ فناوري اطلاعات سبز " مريم مبيني كشه ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

33. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارزيابي سطح بلوغ فناوري اطلاعات سبز درصنعت بانكداري كشور " افروز بندر ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

34. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارزيابي بلوغ كلان داده در صنعت بيمه كشور " بهاره اميريان ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

35. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " تاثير ويژگي‌هاي شعار تبليغاتي بريادآوري وبازشناسي برند‌هاي منتخب محصولات غذايي " آرزو درزي ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

36. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسي تاثير تصور ذهني از بانك و موانع تغيير بروفاداري مشتريان (مورد مطا لعه شعب بانك ملي شهر كرج " الهام معدني‌پور ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

37. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " تائيد ارزش ويژه برند برمبناي كاركنان بررضايت مشتري، مطالعه موردي شعب بانك شهر در شهر كرج " ژاله علي‌زاده بلوكاني، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1395

38. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " مدل‌سازي فرايندهاي كسب‌وكار مورد مطالعه شركت كارت اعتباري ايران كيش" الهه تقی زاده، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا،1396

39. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " طراحي يك مدل عامل بنيان براي باز توليد تقاضاي كل بخش‌هاي مختلف اقتصادي"، الهام اميني ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا،1396

40. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " تاثير حافظه تصويري بر انتخاب برند توسط مشتري با روش بازسازي "، خديجه نظري ندوشن ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا،1396

41. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه مدلي براي پذيرش اينترنت اشياء توسط مديران حوزه بهداشت و درمان درايران بارويكرد آميخته "، پرديس هفته قلعه ، رشته مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا،1396

42. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه مدلي براي پذيرش سيستم بانكداري جامع دربانك پارسيان با تكنيك ديمتل فازي "، ساناز بداغي ، رشته مدیریت فناوری‌اطلاعات، دانشگاه الزهرا،1396

43. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه مدلي براي فرسودگي شغلي با استفاده از رويكرد پويايي‌شناسي سيستم‌ها "، مريم كمائي ، رشته مدیریت فناوری‌اطلاعات، دانشگاه الزهرا،1396

44. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " بررسي موانع ارتقاء شغلي ادراك شده زنان با تاكيد بر عدالت سازماني ( مادران شاغل در بخش اداري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه "، خديجه دهنوي ، رشته مدیریت فناوری‌اطلاعات، دانشگاه الزهرا،1396

45. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " تاثير مديريت روابط بامشتري اجتماعي برعملكرد تجارت الكترونيك درحوزه كسب وكار- مشتري درايران "، مطهره مكعيان ، رشته مدیریت فناوری‌اطلاعات، دانشگاه الزهرا،1396

46. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارايه مدلي جهت اولويت‌بندي پروژهش‌هاي فناوري اطلاعات به منظور توسعه دولت الكترونيك درسازمان "، نغمه همتي‌نژاد ، رشته مدیریت فناوری‌اطلاعات، دانشگاه الزهرا،1396

47. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه مدلي براي پيش‌بيني هزينه‌هاي توسعه نرم‌افزار بارويكرد پويايي‌شناسي سيستم‌ها "، محبوبه ريواده ، رشته مدیریت فناوری‌اطلاعات، دانشگاه الزهرا،1396

48.  مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان " ارائه الگوي انتخاب استراتژي مديريت دانش در زنجيره تامين "، ساره بهرامي ، رشته مدیریت فناوری‌اطلاعات، دانشگاه الزهرا،1396

49. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد با‌عنوان "تاثير آگاهي بر فلسفه اخلاقي صاحبان كسب وكارهاي الكترونيكي برارزش ادراك شده مشتري مطالعه موردي شركت ديجي كالا"، راحله ابوالحسینی ، رشته فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1397

50. مشاوره پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد باعنوان"تاثير تعاملات مشتري برشاخص هاي مشتري‌مداري درسايت‌هاي خريد آنلاين"، الهه سلیمان‌پور ، رشته فناوری اطلاعات، دانشگاه الزهرا، 1397