آمنه خدیور، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

طرح درس‌ها:

مدیریت دانش

بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

سیستم‌های اطلاعات مدیریت

هوش مصنوعی و منطق فازی

سیستم خبره

پویایی سیستم‌ها

تجزیه و تحلیل کمی در مدیریت 


فایل‌ها و منابع درسی

توضیح ساختار پروژه درس پویایی شناسی سیستم‌ها

توضیح ساختار پروژه درس مدیریت دانش

توضیح ساختار پروژه درس بازمهندسی فرآیندها

توضیح ساختار پروژه درس سیستم‌های خبره

 توضیح کار کلاسی هوش مصنوعی

 

  • فایل کتاب پویایی کسب و کار جان استرمن
  • فایل کتاب سیستم خبره
  • فایل کتاب مدیریت دانش فرناندز
  • فایل کتاب منطق فازی بوجادزیوف
  • فایل کتاب مدیریت فرآیندهای کسب و کار