مریم کشمیری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مریم کشمیری

عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)
استادیار گروه نقاشی

 

   دكتري (Ph.D): پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا(س)

   كارشناسي ارشد: پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا(س)

 

 

 

   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

   تلفن: ۸۵۶۹۲۵۱۳-۰۲۱ (داخلی ۲۵۱۳)

   پست الکترونیک: m.keshmiri@alzahra.ac.ir