مریم کشاورزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

معاون اداری مالی دانشکده علوم پایه، 1391 تا 1393

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم زیستی 1393 تا 1394.

مدیر امور پژوهشی دانشگاه، 1394- 1396.

 

سوابق استخدامی:

دانشگاه پیام نور، مربی، 1372-1375.

دانشگاه الزهرا، استادیار، 1381-1391.

دانشگاه الزهرا، دانشیار، 1391- ادامه دارد.