مریم کشاورزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :سیستماتیک گیاهی، دانشگاه اصفهان، 1381.

 

كارشناسي ارشد:علوم گیاهی با گرایش سیستماتیک اکولوژی، دانشگاه اصفهان، 1371.

كارشناسي :دبیری زیست شناسی، دانشگاه الزهرا، 1367.

 

دروس دوره کارشناسی:

اصول و روشهای رده بندی، سیستماتیک گیاهی، متون تخصصی علوم گیاهی، مردم گیاهشناسی

دروس دوره کارشناسی ارشد:

 

  • تاکسونومی مدرن،جغرافیای گیاهی، گرده شناسی،بوم شناسی پوشش های گیاهی