مریم کشاورزی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مریم کشاورزی، عضو هیات علمی

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا

 
 
دانشیار گروه علوم گیاهی 


   دكتري (Ph.D) :سیستماتیک گیاهی، دانشگاه اصفهان، 1381.

   كارشناسي ارشد: علوم گیاهی با گرایش سیستماتیک - اکولوژی، دانشگاه اصفهان، 1371.

   كارشناسي :دبیری زیست شناسی، دانشگاه الزهرا، 1367.


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، گروه علوم گیاهی.

   تلفن:88058912

   دورنگار :88058912

   پست الکترونیک :m.keshavarzi@alzahra.ac.ir  & neshat112000@yahoo.com