کامران دیوانی آذر  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مدیر گروه ریاضی (1382-1384)

   مدیر گروه ریاضی (1392-1393)