کامران دیوانی آذر  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات   دكتري (Ph.D) : دانشگاه خوارزمی (1376)

   كارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتی شریف (1372)

   كارشناسي : دانشگاه صنعتی شریف (1369)


 

زمینه های تدریس