کامران دیوانی آذر  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

روز/ساعت ۸:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰
۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ ۱۵:۰۰
شنبه

نظريه كوهمولوژي گروهها
جبر جابجايي۱
يك شنبه

نظريه كوهمولوژي گروهها جبر جابجايي۱
دو شنبه
سه شنبه
چهار شنبه

 

فایل ها و منابع درسی