کامران دیوانی آذر  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


کامران دیوانی آذر  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 
استاد گروه ریاضی


   دكتري (Ph.D) : دانشگاه خوارزمی (1376)

   كارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتی شریف (1372)

   كارشناسي : دانشگاه صنعتی شریف (1369)


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:88048931

   دورنگار : 88048931

   پست الکترونیک :kdivaani@ipm.ir