توحید کاظمی
                   استادیار گروه حسابداری
             دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
                          دانشگاه الزهرا

    ارومیه، بلوار رودکی، آبشناسان، نارون دوازدهم، دانشگاه الزهرا

     (۰۴۴) ۳۳۶۸۹۸۲۶                  dr.tohid.kazemi

    t.kazemi@alzahra.ac.ir  

 
  
توحید کاظمی - هیات علمی دانشگاه الزهرا