توحید کاظمی
استادیار گروه حسابداری
دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
دانشگاه الزهرا

  

    04433689826                  dr.tohid.kazemi

    t.kazemi@alzahra.ac.ir  

  ارومیه، بلوار رودکی، آبشناسان، نارون دوازدهم، دانشگاه الزهرا

 

                               
 
  
توحید کاظمی - هیات علمی دانشگاه الزهرا