دکتر کامران کاویانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

دکتر کامران کاویانی

 
دانشیار گروه فیزیک


   دكتري (Ph.D) :  فیزیک انرژی های بالا

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  kaviani@alzahra.ac.ir