فاطمه کاتب ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکتر فاطمه کاتب عضو هیات علمی رشته پژوهش هنر دانشکده هنر

دانشگاه الزهرا (س)

 
دانشیار  گروه پژوهش هنر 


   دكتري (Ph.D) :

معماری - سال ۱۹۹۸ - دانشگاه UCE انگلستان

   كارشناسي ارشد:

معماری داخلی - سال ۱۳۵۹ - دانشگاه هنر (دانشکده هنرهای تزیینی) 

فوق لیسانس : معماری - سال ۱۹۹۴ - دانشگاه UCE انگلستان

MPh: معماری – سال ۱۹۹۵ - دانشگاه UCE انگلستان 

   كارشناسي :

معماری داخلی - سال ۱۳۵۶ - دانشگاه هنر (دانشکده هنرهای تزیینی)


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 88035801

   دورنگار :88035801

   پست الکترونیک :f.kateb@alzahra.ac.ir

لینک