خدیجه کریمی علویجه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات انگلیسی


خدیجه کریمی علویجه، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

 
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی


   دكتري (Ph.D) : آموزش زبان انگلیسی

   كارشناسي ارشد: آمورش زبان انگلیسی

   كارشناسي : زبان انگلیسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده ادبیات

   تلفن: 02188041461

   دورنگار : 02188048038

   پست الکترونیک: karimi@alzahra.ac.ir