افسانه کمالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 

  • کارشناس مسئول پروژه آموزش جمعیت وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌‌ریزی درسی با همکاری 1373 تا 1375UNFPA
  • مشاور دفتر اجتماعی وزارت کشور -1377 تا 1380
  • مدیر کل مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت ارشاد -1381
  • مشاور وزارت نفت 1382 تا 1384
  • مشاور منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه )-1384 تا 1386
  • معاون مالی اداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا- 1384 تا 1387