افسانه کمالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 
جامعه شناسی دانشگاه تهران 1383

كارشناسي ارشد:   

 جمعیت شناسی دانشگاه تهران 1375 - رتبه اول

كارشناسي :

پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تهران 1372 رتبه اول

 

زمینه های تدریس

کارشناسی

آمارمقدماتی

آمار در علوم اجتماعی

کاربرد کامپیوتر

جامعه‌شناسی سازمان‌ها

جامعه‌شناسی کودکی

 

کارشناسی ارشد

آمار پیشرفته

کاربرد کامپیوتر

روش تحقیق

 

دکتری

روش‌های پیشرفته آماری و کاربرد آنها در اس‌پی‌اس‌اس