افسانه کمالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر افسانه کمالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه علوم اجتماعی


   دكتري (Ph.D) : 

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  afsan_kamali@yahoo.com