ناهیده کلاشی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


ناهیده کلاشی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س)

 
                    

 

   دكتري (Ph.D) :.............

   كارشناسي ارشد:مطالعات روسیه، دانشگاه تهران

   كارشناسي :زبان روسی، دانشگاه تهران

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 85692351 021

   دورنگار :88048038 021

   پست الکترونیک:n.kalashi@alzahra.ac.ir