جعفر باقری نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دكتر جعفر باقری نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


دانشیار گروه مهندسی صنایع
 

 

 

   دكتري (Ph.D) : صنایع-مدیریت تکنولوژی دانشگاه BRADFORD انگلستان

   كارشناسي ارشد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

   كارشناسي : دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

 

   آدرس: تهران –میدان شیخ بهایی- دانشگاه الزهرا(س)-دانشکده فنی ومهندسی

   تلفن: 88041469 و 85692178

   دورنگار : 88617535

   پست الکترونیک :jbagheri@Alzahra.ac.ir

 

 

   لینک صفحات شخصی:

Scimet-Alzahra University

Google Scholar

Research Gate

LinkedIn

Scopus

Publons

ORCID