حجت الله جوانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 

ردیف

محل خدمت

سمت

مدت خدمت

1

دانشگاه پیام نور

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

1372-1374

2

 دانشگاه الزهرا(س)

عضو هیات علمی گروه ادیان و عرفان 

1379 ادامه دارد

3

دانشگاه الزهراء (س)

مدیریت پژوهش دانشکده الهیات

1381-1382

4

دانشگاه الزهراء (س)

مدیریت گروه ادیان و عرفان تطبیقی

21/02/82-08/04/84

5

دانشگاه الزهراء (س)

مدیریت گروه ادیان و عرفان تطبیقی

08/04/84-09/02/86

6

دانشگاه الزهراء (س)

معاون اداری و مالی دانشکده

11/10/85-11/09/94

7

دانشگاه الزهراء (س)

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده

11/09/93-14/10/94

8

دانشگاه الزهراء (س)

سرپرست گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

09/11/89-09/11/90

9

دانشگاه الزهراء (س)

عضو شورای نظام پیشنهادات

07/07/89-07/07/90

10

دانشگاه الزهراء (س)

نماینده دانشکده الهیات در شورای همکاری های بین الملل دانشگاه

1394

11

دانشگاه الزهراء (س)

معاون مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه

مرداد 1396الی مهر1397

12

دانشگاه الزهراء (س)

معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده

مهر 1397

13

دانشگاه الزهراء (س)

عضو کمیسیون تخصصی هیئت ممیزه

1397-1394